Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1875

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie, lagligen ut-
lyst Kommunalstämma med Fors
Socken i Sockenstugan den 28 Oktober
1875.

{§1.}
Det af Nämnden upprättade Utgifts- och Inkomstförslag för
nästkommande år 1876 belf af stämman godkändt

A {Utgifter}:
Till Fattigvården, förslagsvis 2,400:

Till ecclesiastika behof, enligt Kyrkostämmans beslut
att utgå af KommunalKassan 1558:20

Samt derjemte 10 öre af mantalskrifven person {76:70}. 1634:90

Fjerdingsmanslön 100:-

Till ränta och amortering af Kommunens jernvägsskuld 900:-

Skrifmaterialier och expenser 100:-

Till oförutsedda behof och betäckande af möjligen
uppkommande brist {591:80}

{Summa 5726:70}

B) {Inkomster}:
1:o {Till Fattigvården}:
Från Eskilstuna Stad för matlagen å Westermarken 360:-

Uttaxering: Personella afgifter 50 öre för man 25 för qvinna 250:
Af Inhysesmän, Backstugusittare, gifta
statdrängar, handtverkare, samt jord-
torpare, hvilka ej ha fyrktal à 2 K:r 250:

samt för 11000 fyrkar à 14 öre {1540:- 2040 2400}

Trprt 2400

Trprt 2400

2:o Uttaxering till andra behof:

11000 fyrkar à 25 öre 2750:

samt enligt Kyrkostämmans beslut, 10 öre för hvar-
je mantalsskrifven person, 767 st. 76:70

Återstående belopp föreslås att såsom lån uppta-
gas af Rothoffska fondens besparade ränteme-
del såsom bidrag för ökade utgifter till nya
inventarier för folkskolans behof {500: 3326:70}

Summa 5,726:70.

Emot förenämnde beslut i hvad det rörer lånet af 500 Kronor
anmäldes reservation af Herr Baron A Leejonhufvud.

{§2}
Fjerdingsmannen P.G. Andersson i Kohlsta och P.O. Ericsson
å Westermarken utsågos att vid blifvande mantalsskrifning
såsom Kommunens ombud närvara.

Uppläst och godkandt samma dag.

/C; Bergstedt:/
/Ax,K:son Leijonhufvud:/
/G.A. Svedin./
/L;F; Ståhlberg/

Uppläst i Fors Kyrka den 31 okt. 1875 af
/Gustaf Björkman./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105469.

Personrelationer