Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 maj 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 maj 1904

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors socken
i sockenstugan den 28 Maj
1904.

{§1}
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar C. A Thorild
och E. Laurén.

{§2}
Upprättad restlängd öfver vid första uppbördsstäm-
man obetalde 1903 kommunalutskylder företeddes och
godkändes sedan stämman beviljat afkortningar till
ett belopp af kronor 645:62. Längdens ursprungliga slut-
summa var kronor 13.210:50.

{§3}
Till ledamöter i årets taxeringsnämnd utsågos:
af dem, som deltagit i årets bevillningsberedning
Herrar C. A. Thorild i Nyfors samt S. Persson å
Lagersberg;
samt i öfrigt
Öfveringenjören M. Brunskog, Tunafors, Gårdsägaren
C. A. Forsberg i Nyfors N:o 23 och Målaren C. E. A. Carlsson
från Nyfors N:o 71; de fyra första enhälligt samt den sist-
nämnde med 10353 af 16868 afgifna röster.

Till suppleanter, i nu nämnd ordning, valdes: Folk-
skolläraren J. B. Löwing i Nyfors N:o 63 A, Fabriksarbetaren E. E.
Strömberg i Nyfors N:o 51 och Fabriksidkaren C. J. V. Bratt-
ström i Nyfors N:o 50.

{§4}
Föredrogs Kungl. Kammarrättens utslag uppå de
besvär Fors kommunalstämma jämlikt beslut af 19
December 1903, § 14, anfört öfver åkeriägaren E. G.
Landegrens taxering för år 1903, och hade Kam-
marrätten icke funnit besvären förtjäna
afseende. Med anledning af detta utslag
beslöt Stämman, som ansåg att vidare bevis-
ning till styrkande af sitt påstående att Lande-
gren åtnjutit den omtvistade vinsten icke
kunde förebringas, hvadan någon ändring hos
Kungl. Maj:t näppeligen stode att erhålla, att
lägga utslaget till handlingarna.

Som ofvan
/C. Hyltén Cavallius./

Justeradt
/Erik Laurén,/
/C. A. Thorild/

Uppläst i Fors kyrka sönd. den 5 Juni af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 maj 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105465.

Personrelationer