Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 juni 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 juni 1904

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
socken i sockenstugan den
28 Juni 1904.

Sedan Kommunalstämmans ordförande öpp-
nat stämman och de därvid närvarande
vitsordat, att stämman i behörig ordning
blifvit kungjord, anmälde Landskamreraren
m.m. E. Ploman, som vid stämman iakt-
tagit inställelse, att Konungens Befallnings-
hafvande i länet, uppå framställning af
stämmans ordförande förordnat Ploman
att i Herr Landshöfdingens ställe vid
stämman närvara, samt uppläste det
i sådant hänseende för honom utfär-
dade förordnandet; och sedan stämmans
ordförande därpå hälsat Landskamreraren
välkommen samt stämman uttalat sin
önskan att han måtte leda dagens för-
handlingar företogos ärendena under Lands-
kamrerarens ordförandeskap till behandling
i följande ordning.


{§1}
Utsågs att jämte stämmans ordförande
justera dagens protokoll Herrar Öfveringen-
jören m.m. M. Brunskog och Bokhållaren C. S.
Starck.

{§2.}
Föredrogs en till kommunalstämman från
utsedda kommitterade den 12 sistlidne April
aflåten skrifvelse, däri de, med öfverläm-
nande af dels ett tryckt exemplar af be-
tänkande i fråga om Fors och Klosters sock-
nars införlifvande med Eskilstuna stad
och dels protokoll vid kommitterades sam-
manträden den 3 December 1903 samt
den 5 och 6 April 1904, innefattande för-
slag till Fors och Klosters socknars afskiljan-
de från vederbörande tingslag, härad och
väghållningsdistrikt samt de båda socknar-
nas införlifvande i judicielt administrativt
och kommunalt hänseende äfvensom i af-
seende å folkskoleväsendet med Eskilstuna
stad tillika med vilkoren härför, hemstält,
att kommunalstämman skulle, i hvad
på Fors socken ankomme, besluta om de
båda socknarnas införlifvande med Eskilstuna
stad på de vilkor som af kommitterade en-
ligt sagda protokkoll föreslagits.

Sedan kommitterades förslag i ämnet blif-
vit uppläst, begärdes först ordet af Fabriks-
förvaltare E. Laurén, som på anförda
skäl yrkade bifall till kommitterades förslag
med ändring likväl, att den afgift, som af
fastighetsägarne inom Eskilstuna stad nu
erlades under benämning "lösen för fastig-
hetsonera" skulle, i öfverensstämmelse
med hvad kommitterades delegerade i
punkt 4. af sitt den 4 Mars 1904 afgifna
betänkande föreslagit, bibehållas att utgå
af alla fastigheter inom det nya sam-
hällets planlagda område, samt med tillägg,
dels att polismannen i Nyfors, fjärdings-
mannen, fattiggårdsföreståndaren och rör-
nätsförmannen skulle bibehållas vid sina
nu varande eller ock tilldelas motsvaran-
de lika befattningar, och dels att socknens
folkskollärarepersonal skulle efter
sammanslagningen komma i åtnjutan-
de af enahanda löneförmåner som
stadens.

Härefter uppträdde Kontraktsprosten m.m.
A. Sjöholm och yrkade på andragna skäl bi-
fall till kommitterades förslag oförändradt;
och sedan Öfveringenjören m.m. M. Brunskog
biträdt Sjöholm i dennes yrkande, beslutade
kommunalstämman, såvidt iakttagas kunde en-
hälligt, med bifall till Kontraktsprosten Sjöholms
yrkande:

{I. att} Klosters och Fors socknar, inberäknadt
Nyfors municipalsamhälle, skola skiljas från
de tingslag, härad och väghållningsdistrikt,
som de nu tillhöra, samt i judicielt, ad-
ministrativt och kommunalt hänseende
införlifvas med Eskilstuna stad;

{II. att} för införlifvandet skola gälla följande
vilkor:

1:o Socknarnes hela nuvarande områden för-
enas med staden i judicielt, administrativt
och kommunalt hänseende, hvaremot i
ecklesiastikt hänseende de tills vidare och
intill dess annorlunda i laga ordning
varder beslutadt förblifva åtskiljda; skolan-
de de tre kommunerna dock i afseende
å folkskoleväsendet hafva fullständig ge-
mensamhet och således förena sig om ett
gemensamt skolråd samt utgöra ett skol-
distrikt.

2:o Staden i sin helhet ombesörjer och beko-
star fattig- och sjukvård, brandväsende, po-
lisbevakning, underhåll af allmänna vä-
gar och gator samt alla andra kommu-
nala anstalter och angelägenheter inom
säväl Klosters och Fors socknars, som sta-
dens äldre område enligt lagligen gäl-
lande bestämmelser.

3:o Alla kommunala utgifter skola af stadens
och de införlifvade kommunernas invånare
gemensamt och efter enahanda grund ut-
göras; skolande den afgift, som af fastig-
hetsägarne inom nuvarande staden under
der benämning "lösen för fastighetsonera" er-
läggos till stadskassan för befrielse från ga-
tuunderhållet, efter kommunernas samman-
slagning upphöra att vidare utgå.

4:o Afgifterna till stadskassan för vattenför-
brukning från Nyfors nuvarande vattenled-
ningsnät skola, i likhet med hvad som
nu tillämpas i Eskilstuna, utgå med cirka
10% af anläggningskostnaden för rörnätet dock ej lägre
än motsvarande afgifter för den nuvaran-
de staden.

5:o Alla Eskilstuna stads samt Klosters och Fors
kommuners jämte Nyfors municipalsamhäl-
les tillhörigheter af fast och lös egendom
samt inkomster, hvilka icke äro afsedda för
kyrkliga ändamål, skola tillfalla den gemen-
samma kommunen, hvarjämte folkskole-
hus och andra anstalter för folkunder-
visningen skola tillfalla det gemensam-
ma skoldistriktet såsom dess samfälda
egendom.

6:o För att tjäna till ledning vid utdebite-
ring af de kyrkliga utskylderna i Klosters
och Fors församlingar upprättas genom
Magistratens försorg för hvardera försam-
ligen fyrktalslängd efter samma grun-
der som hittills, med ledning af senast
faststäld taxering.

7:o De införlifvade områdenas invånare
åtnjuta i stadens kommunala angelägen-
heter enahanda rösträtt som stadens invånare.

Lika med stadens invånare äro de in-
förlifvade områdenas invånare berättigade
att tillgodonjuta de förmåner, som allmän-
na stiftelser åt stadens invånare eller
särskilda klasser af dem bestämma; och
hafva stadens invånare i afseende å
allmänna stiftelser, hvilka tillhöra de in-
förlifvade områdena, enahanda rätt.

8:o De bestämmelser, som i fråga om Ma-
gistratens skyldighet att förrätta boupp-
teckningar och arfskiften nu gälla för
det äldre stadsområdet, skola, beträffande
de införlifvade områderna, äga tillämp-
ning endast för de delar däraf, som
komma att ingå i stadens planlagda
område.

9:o De för äldre stadsområdet gällande
föreskrifter rörande auktioner skola hvad
de införlifvade områdena angår, icke
anses gälla för andra delar än dem,
som komma att i stadens planlagda
område ingå.

10:o Staden i sin helhet öfertager ansvars-
skyldigheten för de tre borgerliga kommu-
nernas samt Nyfors municipalsamhäl-
les samtliga skulder och förbindelser, af
hvad beskaffenhet de vara må, efter
afdrag af den kapital- och räntebetal-
ning, som därå bör verkställas före den
dag, då införlifningen äger rum.

Det gemensamma skoldistriktet öfver-
tager församlingarnes skulder för folk-
skoleväsendet efter afdrag, som nyss är nämndt.

11:o De för Eskilstuna stad och Nyfors mu-
nicipalsamhälle nu gällande särskilda
byggnads- och brandordningar samt den
för staden gällande renhållningsstadga
skola, hvar för sitt område förblifva gäl-
lande intill dess nya ordningar för
hela det nybildade samhället blifvit ut-
arbetade och faststälda.

{III. att} vidtaga de åtgärder, hvilka för
införlifningens genomförande på ofvan-
nämnda vilkor erfordras;

{IV. att} vid socknarnes skiljande i judicielt
hänseende från Öster- och Väster- Rekarne hä-
rads tingslag socknarnes andel i härader-
nas tingshus skall öfverlåtas på de efter
socknarnes införlifvande med Eskilstuna
stad återstående delarna af häraderna, mot
del att dessa ensamma öfvertaga dels
betalningsansvaret för tingslaget tingshus-
byggnadsskyldige invånares skuld med be-
lopp, hvartill skulden efter nu gällande be-
stämmelser för ränte- och kapitalamortering
uppgår vid den tidpunkt, då socknarnes in-
förlifvande med staden må träda i kraft,
dels underhållet efter denna tid af tings-
huset äfvensom kostnaden för tingshållnin-
gen, dels ock betalningsskyldigheten af den
för underhåll af häradsfängelset enligt
nådiga brefvet den 20 September 1864 be-
stämda afgift till Kronan af 200 kronor
årligen;

{V. att} efter socknarnes skiljande från Öster-
och Väster- Rekarne häraders väghållnings-
distrikt det nya stadssamhället skall ersätta
hvartdera väghållningsdistriktet kostnaden
för ny vägdelning med belopp, som dock icke
må öfverstiga 2000 kronor till hvartdera väg-
hållningsdistriktet;

{VI. att} det nya stadssamhället skall af-
stå från socknarnes andel i länets epide-
misjukhus och från rätt för socknarnes in-
vånare att där njuta vård, mot det att
samhället befrias från skyldigheten att för
tiden efter socknarnes införlifvande med staden
vidare bidraga till kostnaderna för epidemi-
sjukhusens uppförande och underhåll äfvensom
för vården af där intagna sjuka; samt

{VII. att} det nya stadssamhället skall ersätta
kostnaden för utskrifning af de utdrag af in-
teckningsprotokoll och fastighetsböcker, i hvad de
angå inom socknarne befintliga fastigheter, som
i händelse af socknarnes införlifvande med sta-
den skola af domhafvanden i tingslaget
tillställas Rådstufvurätten i Eskilstuna.

I sammanhang härmed lämnades kom-
munalstämmans ordförande i uppdrag
att å stämmans vägnar göra underdå-
nig framställning i ärendet och vidtaga
alla de öfriga åtgärder, som för inför-
lifningens genomförande på ofvan nämnda
vilkor kunde erfordras.

Sedan detta ärende afgjorts återlämna-
de Landskamreraren Ploman ordförande-
skapet till kommunalstämmans ordfö-
rande.

{§3.}
Efter nu meddelad upplysning att de
med ofvan nämnda kommittearbete före-
nade kostnader uppgått till 868 kronor 15
öre beslutade kommunalstämman att
däraf gälda 1/5{del} med 173 kronor 63 öre.

{§4.}
Hos Konungens Befallningshafvande
hade gårdsägaren Sven Carl Dahlberg i Ny-
fors N:o 62, gjort hemställan att han
som för år 1903 blifvit mantalsskrifven
såväl i Enköpings stad som i sin of-
vannämnda gård i Nyfors, måtte blif-
va skrifven allenast å ettdera af des-
sa ställen samt återfå i anledning
af dubbelskrifningen för mycket erlagda
utskylder; och hade denna ansökan för
förklarings afgifvande delgifvits kommu-
nalstämman.

Sedan upplyst blifvit att Dahlberg från
hösten 1902 till påföljande höst bott i Enkö-
pings stad och själf vållat dubbelskrifnin-
gen därigenom att han lämnat mantals-
uppgift till skrifningarna i Enköping,
men försummat uttaga flyttningsbetyg
från Fors socken, beslöt stämman förkla-
ra att den icke hade någon invänd-
ning att göra mot att Dahlbergs man-
talsskrifning i Fors socken för år 1903 upp-
häfdes.


Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius/
Kommmunalstämmans ordförande.

Justeradt
/Magnus Brunskog/
/Sig. Starck./

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 10 Juli 1904 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 juni 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105464.

Personrelationer