Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1875

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Allmän, lagligen utlyst
ordinarie Kommunalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 28 December 1875.

{§.1.}
Företeddes Fyrktals - och Debiterings - Längderna för nästkommande år,
och gjordes af Fabrikör L.F. Ståhlberg den anmärkning, att han för
tjenstebefattningen blifvit upptagen till 300 Kronor för mycket samt
för inkomst af rörelsen till 500 Kronor mer än hvad Debetsedeln
för år 1874 utvisade, och beslöts att denna anmärkning icke skulle till
någon åtgärd föranleda.

Af Styresmannen vid Gevärsfaktoriet, Herr Kaptenen G.Blix,
gjordes den anmärkning, att det för Kronans Gevärsfaktori efter
ett uppskattadt värde af 250,000 Kronor utförda Fyrktal och den
derpå grundade debitering skulle såsom mot författning stridande
ur Längderna utgå; och beslöts att den gjorda anmärkningen icke skulle
till ändring föranleda.

Emot detta beslut anmäldes reservation af Herr Kapten
G.Blix.
som inga vidare anmärkningar framstäldes blefvo Fyrktals-
samt Debiterings - och Uppbördslängderna af stämman i oförän-
dradt skick godkända.

{§.2.} Inom Kommunen tillsattes följande tjenstemän för år 1876.

1:o Sexmän: för Mesta rote: Herr G. Svengren
för Hagby rote: Anders Andersson i Kråktorp
för Kohlsta rote: slagtarmästaren Johansson i Eskilstuna.

2:o Fattigföreståndare: Sergeanten Silfverbrand å Wiby.

3:o Gode män vid Landtmäteriförrättningar: Herr C.J. Lundberg å Lagersberg
Erik Ersson i Kohlsta.

Plogmästare:
4:o 1:a Ploglaget: Herr Baronen Leijonhufvud
2:a Ploglaget: Herr Prosten J. A. Ullgren
3:dje Ploglaget: Herr G. Haglund i Lundby
4:de Ploglaget: A.G. Andersson i Kohlsta
5:o Ploglaget: Herr C. Bergstedt
6:te Ploglaget: Herr Löjtn A. Lindhé
7:de Ploglaget: Herr Direktör J. Svengren.

5:o Till Ledamöter i BrandstodsKommitén:
Ordförande: Herr Baron D. Hermelin

Ledamöter: Jonas Ersson i Stenby, Anders Andersson i Faskunge
Erik Ersson i Kohlsta.
Suppleanter: Herr Fabrikör C.O. Öberg och Lars Jonsson i Löppinge.

6:o Brandrotemästare: Herr G. Haglund i Lundby och
A.F. Eriksson i Flacksta emot arvode
af 15 Kronor till hvardera.

7:o Revisorer å de Kommunala räkenskaperna:
Herr Kapten G. Blix och
Herr Werkmäst. J.E. Andersson å Stålfors samt
till suppleant Herr fabrikör C.O. Öberg.

8:o Till Fjerdingsman A.G. Andersson i Kohlsta.

9:o Till Gode män för tillsyn å förmynderskap inom Socknen
utsågos Herr G.A. Svedin och P.G. Andersson i Kohlsta.

Samma dag uppläst och godkändt.

/C;Bergstedt/
/P,G,Anderson/
/A;G;Andersson/
/G.A Svedin/

Uppläst i Fors Kyrka 2/1 1876 af
/Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105458.

Personrelationer