Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1878

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie, lagligen
utlyst Kommunalstämma med
Fors Socken i Sockenstugan den
28 December 1878.

{§ 1.}
Den af nämnden upprättade Fyrktals- samt de-
biterings- och uppbördslängden företeddes och
granskades samt blef af stämman utan anmärk
ning godkänd.

{§ 2.}
Följande af Kommunalnämndens ledamöter voro
i tur att afgå, nemligen Herrar G. A. Svedin,
P. G. Andersson och A. F. Eriksson samt J. E An-
dersson vid Ståhlfors, hvilken jemväl från Kom-
munen afflyttat; vid anstäldt val blefvo till
ledamöter i nämnden för en tid af 4 år ut-
sedde: Herrar G. A. Svedin, A. F. Eriksson i Flacksta,
S. Persson vid Lagersberg och Herr P. G Andersson
i Kohlsta. samt till till suppleanter: Carl
Andersson i Kohlsta, Lars Erik Ersson i Kohlsta
Fabrikör C. O. Öberg och Hofpredikanten J. A.
Ullgren.

Till Ordförande i Kommunal- Nämnden utsågs
Herr G. A. Svedin, och Kyrkovärden P. G. Andersson
till vice ordförande.
Till Ordförande i Kommunalstämman utsågs
Herr G. A. Svedin. och till vice ordförande Kyrko-
värden P. G. Andersson i Kohlsta.

{§ 3.}
Inom Kommunen tillsattes följande tjenstemän
att tjenstgöra under nästkommande år, nemligen:

1:o Till Sexmän
för Mesta rote Herr Baron A. Leijonhufvud
för Hagby rote: Erik Ersson i Tacktorp
För Kohlsta rote: Arrendatorn Brolin i Gredby

2:o Till Fattigföreståndare: Carl Andersson i Kohlsta

3:o Till Snöfogdar
1:a Ploglaget: Herr Baron Leijonhufvud
2:a Ploglaget: Herr Baron Leijonhufvud
3 Ploglaget: Slagtaren P. A. Johansson.
4:de Ploglaget: Herr Fabrikör C. O. Öberg
5:te Ploglaget: Arrendatorn S. Pehrsson i Faskunge
6:te Ploglaget: Herr Baron Hermelin
7:de Ploglaget: Herr Direktör Svengren

4:o Till ledamöter i BrandstodsKommittén återvaldes Herr
Baron Hermelin, som ordförande, samt Jonas Ersson
i Stenby, Erik Ersson i Kohlsta
och A. G Andersson i Kohlsta, samt till supple-
anter Fabrikör C. O. Öberg och Lars Jonsson i
Löppinge.

5:o Till Brandrotemästare P. G. Haglund i Lundby
och A. F. Eriksson emot en ersättning af 15
Kronor till dem hvardera.

{§ 4.}
Till revisorer för granskning af Kommunalnämn-
dens räkenskaper och förvaltning innevarande
år utsågos Herr Baron Leijonhufvud och
Herr Löjtnant Linhé samt till Suppleant
Herr Baron Hermelin.

{§ 5.}
Vid företaget val till fjerdingsman efter A. F.
Eriksson, som afsagt sig uppdraget, återvaldes
samma person med en aflöning, från och med
nästa år, af 130 Kronor per år.

{§ 6.}
Kommunal- Nämnden hade hos stämman gjort
hemställan om införande af hundskatt från och
med nästa år; då Kommunalstämmans medlemmar
ej kunde ena sig i denna fråga föreslogs om-
röstning, hvarvid såsom proposition föreslogs
"den som vill införandet af hundskatt" röstar {ja}
"den det ej vill röstar" {nej}; vinner nej har
Kommunalstämman för sin del förkastat
Kommunal- nämndens förslag; vid skedd
uppräkning af rösterna befunnos hafva afgifvits
2002 Ja 1921 nej, i anledning hvaraf
hundskatt
skall af hvarje hund- egare
utgöras med 5 Kronor för hvarje hund; i afseende
å medlens användande beslöts, att denna fråga skulle
hvila till nästa sammanträde, till hvilket nämn-
den skulle inkomma med förslag härom.

Uppläst och godkändt
/P, G, Anderson/
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/C; Bergstedt/
/A, F, Ericsson/

Uppläst i Fors Kyrka den 29:de December år
1878 af
/Axel Waetter/
Comminister i Fors.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105457.

Personrelationer