Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 april 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 april 1897

Anmärkning

Protokoll, hållet vid allmänn Kom-
munal Stämma med Fors Socken i
Sockenstugan den 28 April 1897.

§1.
Sedan, uppå derom framstäld förfrågan Stäm-
man förklarats vara lagligen utlyst utså
sågos Herrar C.A.Thorild och H.Persson att
Lördagen den 1 Maj uppå kallelse,justera
detta protokoll i Sockenstugan.

§2.Jemlikt från Kommisjions landtmätaren
[Ragnel]Essén ankommen skrifvelse föredrogs
inför Stämman mantalslängden för Kommunen;
och blef densamma lemnad utan anmärkning
hvarom anteckning skedde å längden vid till-
kännagifvandet desslikes att samma längd jem-
likt Stämmakunggörelsen under bisvärs-
tiden finnes för ytterligare granskning till-
gänglig hos undertecknad, Kommunalstäm
mans ordförande.

§3
Vid företaget val till ledamöter och supple
ter i årets taxeringslängd, utsågos till
ledamöter
förvaltaren A. Svedin vid Carl Gustafs Stad
Godsegaren S. Persson vid Lagersberg
Ingeniören M. Brunskog vid Tunafors
Disponenten J. Edv Jonson vid Skogstorpoch
Handlanden C. A. Thorild vid Kina samt
till suppleanter i här nämd ordning:
förman G. Larsson i Föreningsborg
Stationsinspekt J. Ericsson vid Eskilstuna central
och Sergeanten E. A.Lindholm vid Kina

Som ofvan
/A Svedin/
Justeradt
/C.A.Thorild/
/H.Persson/
Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 2 Mal 1897
af /E.Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 april 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105453.

Personrelationer