Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 september 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 september 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunalstämma
med Fors Socken i Sockenstugan den
27 September 1897.

§1.
Sedan, uppå derom framstäld fråga, Stämman för
klarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar
K. A. Peterson och C. A. Thorild att uppå
kallelse af ordföranden justera dagens protokoll.

§2.
Restlängden öfver vid tredje uppbördsstäm-
man obetalde Kommunalutskylder till för-
samlingen företeddes, granskades och god-
kändes.

§3
I till nämnden stäld, af frejdebetyg åtföljd
ansökning hade Snickeriarbetaren Jonas Adolf
Olsson anhållit om tillstånd att i handels-
bod i hans egande gård Lindtorp få från
och med den 1 nästkommande Oktober
försälja Svagdricka i partier om mindre
än tio liter, till hvilken ansökning nämn-
den beslutit förorda bifall; och beslöt
Stämman såsom sitt yttrande i ärendet in-
stämma i nämndens tillstyrkande utlåtande
under framhållande, att här vore en tätbegygd
trakt som saknade tillfälle till erhållande
af sådan vara, som här vore i fråga närma-
re än i Eskilstuna Stad, att jemväl de
närbelägna Stora fabrikernas personal hade behof af
tillfälle att erhålla och hemta dricka samt slutligen
att såväl saknaden som hans hustru vore
särskildt kända såsom synnerligen ordnings
älskande.

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/K. A. Peterson/
/C. A. Thorild/

Uppläst i Fors Kyrka söndagen den 3 Oktob: 1897 af
/A. Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 september 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105451.

Personrelationer