Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 oktober 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 oktober 1906

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
socken i sockenstugan den
27. Oktober 1906.

{§1.}
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
E. Laurén och W. Westergren.

{§2.}
Af fattigvårdsstyrelsen upprättad längd
öfver de personer, hvilka böra befrias från
erläggande af mantalspenningar för näst-
kommande, företeddes och godkändes.

{§3.}
Till mantalsskrifningsombud utsågos:
Godsägaren S. Persson, Lagersberg,
Rustmästaren G. Miller, Carl Gustafs stad,
Fabrikören Adolf Andersson, Rosendal, och
Gårdsägaren A. T. Andersson, Mosebacke;
samt till deras suppleanter:
Arrendatorn G. Eriksson, Stenby,
Ordenssekreteraren A. L. Lindhagen, Nyfors 43,
Byggmästaren W. A. Pettersson, Nyfors 19 och
Gjutmästaren I. Karlkvist, Tunafors.

{§4.}
Till brandstodskommité i Fors kommun
för en tid af fyra år, valdes:
Godsägaren Sven Persson, Lagersberg, ordförande,
f. Nämndemannen A. G. Andersson, Kolsta,
Landtbrukaren H. Persson, Svallinge, och
Arrendatorn Gustaf Eriksson, Stenby;
samt till deras suppleanter:
Landtbrukaren C. A. Lundgren, Mesta och
Hemmansägaren Axel Carlsson, Mesta.

{§5.}
Till brandrotemästare för nästkomman-
de år återvaldes Hemmansägarne J. A.
Eriksson, Kolsta, och Axel Karlsson, Mesta. Deras
arvode är i staten upptaget till Trettio kronor.

{§6.}
Jämlikt i länskungörelserna N:o 110 innevarande
år införd föreskrift valdes till ombud, för upprättande af sär-
skild priskurant för markegångssättnin-
gen, Arrendatorn Gustaf Eriksson, Stenby.

{§7.}
Innan dagens förhandlingar började
delgafs stämman hälsning från länets nye
styresman, Landshöfdingen m. m. L. Reuterskiöld.
Som ofvan
/C. Hyltén Cavallius./

Justeradt
/Erik Laurén,/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 4 November 1906
af /C. Sundstöm./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 oktober 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105449.

Personrelationer