Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 oktober 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 oktober 1903

Anmärkning

Protokoll, hållet vid
kommunalstämma med
Fors socken å Rådhussalen
i Eskilstuna den 27 Okto-
ber 1903.

{§ 1}
På grund af Länstyrelsens anmodan i skrif-
velse af den 19 dennes hade till ofvan angif-
na tid och ställe, kommunalstämma med Fors
socken utlysts för socknemännens hörande in-
för Landshöfdingen i länet angående ifrågasatt
införlifvande i judicielt, kommunalt, administr-
tivt och ecklesistikt hänseende med Eskilstuna
stad och Fors sockens område eller delar där-
af; och hälsades efter stämmans öppnande
Landhöfdingen m. m. F. Broström välkommen,
hvarefter ordförandeskapet till honom öfver-
lämnades.

{§ 2}
Sedan, på framstäld fråga, stämman förkla-
rats vara lagligen utlyst, erinrade Landshöfdingen
om det föreliggande ärendets tidigare behand-
ling och det beslut, som fattats vid kommu-
nalstämma med socknen den 4 Juli 1899,
samt förklarade, att han vid dagens stämma
icke fordrade något definitivt beslut, hvilket,
i anseende till den korta tid stämman va-
rit utlyst, vore omöjligt att fatta, utan en-
dast önskade höra socknemännens åsikter i
frågan, enär Eskilstuna stadsfullmäktige, som
nu stode i begrepp att afgöra frågan om inköp
från Kronan af, bland annat, det i socknen lig-
gande Gredby hemman, dessförinnan önskade
erhålla vetskap om huru socknen stälde sig
gent emot hela dess områdes införlifvande
med staden, och framhöll att föslag till ord-
nande af de framtida förhållandena lämp-
ligast borde uppgöras af en komité; hvarefter
ordet lämnades fritt.

Under den öfverläggning, som därefter
uppstod, framhölls:

att det förutvarande föreslaget, om införlif-
vandet af vissa delar af socknen med sta-
den, stälde sig mindre tilltalande för den kvar-
blifvande delen, som blefve synnerligt betungad
med utskylder, hvilka, särskildt under ogynsam-
ma förhållanden, på grund af den ringa bär-
kraften komme att verka ytterst tryckande,
hvadan denna sockendel fortfarande måste
i hufvudsak hålla på de vilkor den vid
kommunalstämma den 4 Juli 1899 uppställt;

att däremot ett införlifvande af hela sock-
nen med Eskilstuna stad hade större skäl för sig på grund af
att det sammanslagna samhället, hvaraf staden
hade 50.000 och socknen 13.000 bevillningskronor,
skulle blifva tillräckligt starkt att bära de ut-
gifter, som framdeles kunde ifrågakomma;

att en sådan införlifning snarast möjligt
borde genomföras för åstadkommande af förbättring
i brand- och polisväsendet i Nyfors municipalsam-
hälle samt undvikande af åtgärder, som eljest
måste vidtagas därstädes men hvilka vid en
framtida förening kunna vara onyttiga och
öfverflödiga;

att en komité, med en af Landshöfdingeämbetet
tillsatt opartisk kunnig och lagfaren ordförande, borde erhålla
uppdrag att utreda de frågor som på grund af
sammanslagningen uppstå samt upprätta förslag
till de bestämmelser, som för den framtida förenin-
gen kunna anses nödiga;

att till ledamöter i denna komité borde väl-
jas representanter för de olika intressena i sock-
nen hvarvid särskildt borde tillses, att jordbru-
kareintresset blefve företrädt;

samt att hemställan därefter borde aflåtas
till Eskilstuna stadsfullmäktige att för sin del
utse ombud att med de af socknen valda
underhandla.

Efter det öfverläggningen förklarats afslu-
tad och Landshöfdingen sammanfattat de gjorda ut-
talandena såsom enhälligt framstälda för en snar
förening af Fors socken med Eskilstuna stad i judi-
cielt, kommunalt, administrativt och ecklesislikt hänse-
ende, beslöts, medelst öppen omröstning- och sedan
ett framstäldt förslag, att utse en särskild komité,
företrädande jordbruksintresset under de förbere-
dande underhandlingarna, förkastats-

{att} tillsätta en komité, bestående af fyra per-
soner, samt föreslå Eskilstuna stadsfullmäktige
att de ville för sin del utse samma antal
delegerade, för att med de af kommunalstämman
utsedda ombuden afhandla vilkoren för soknens
sammanslutning med staden;

{att} hos Landshöfdingeämbetet göra framställ-
ning om erhållande af en opartisk kunning och lagfaren
person till ordförande i denna komité;

{samt att} å en blifvande kommunalstäm-
ma välja ledamöter i nämnda komité.

{§ 3}
Att justera dagens protokoll utsågos Godsä-
garen S. Persson och Löjtnanten H. Lindhé.

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius./

Justeradt
/Hj. Lindhé/
/S. Persson/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 1 November 1903 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 oktober 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105448.

Personrelationer