Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 mars 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 mars 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordinarie Kom-
munalStämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 27 Mars 1897.

§1.
Sedan oppå framstäld fråga, Stämman för-
klarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar C. Ax.
Bergström och förman Gust. Larsson att uppå
kallelse af ordföranden, justera dagens protokoll.

§2.
Efter föregragning af den af utsedde revisorerne
avgifna berättelsen öfver verkstäld granskning af
Kommunal Nämden och andra redovisningsskyl-
diges under KommunalStämman lydande Styrelsers
räkenskaper och förvaltning under Sistlidet
år beslöt Stämman bevilja desse redovisnings-
Skyldige full ansvarsfrihet för 1896 års räken-
Skaper och förvaltning.

§3.
Genom resolution af den 5 Sistlidne februari hade
Konungens Befallningshafvande infordrat Kommun-
nalstämmans yttrande rörande vederbörande man-
talsskrifningsförrättars inom Eskilstuna Stad
framställning derom, att Strykerskan Eva Mathilda
Lönnquist måtte uteslutas ur Eskilstuna Stads
mantalslängd för innevarande år för att i Stället
upptagas i Fors Sockens enahanda längd; då
emellertid Lönnquist Som under någon tid af
Senare delen af sistlidet år uppehållit sig inom
Fors Socken derstädes icke haft Stadigt bo
och hemvist eller der vistats under Sådane
förhållanden att hon bort mantalsskrifvas,
beslöt Stämman gifva ordföranden i uppdrag
att i afgifvande förklaring bestrida bifall
till framställningen i fråga.

§4.
Genom resolution af den 25 Sistlidne februari
hade Konungens Befallningshafvande infordrat
KommunalStaämmans yttrande i anledning af
vederbörande mantalsskrifningsförrättares inom
Eskilstuna Stad framställning derom, att
drängen Karl Erik Andersson måtte uteslu-
tas ur innevarande års mantalslängd för
Eskilstuna Stad för att upptagas i Fors
Sockens enahanda längd; då emellertid
Andersson först den 8 januari detta år in-
flyttat till Fors Socken beslöt Stämman gif-
va ordföranden i uppdrag att afgifvande
förklaring bestrida bifall till den gjorda
förklaring.

§5.
Efter anmälan derom att arbetskarlen C.J.
Pettersson från Stenslund under Sistlidet år jemte
Sin familj afflyttat till Hellby i Thorshälla Socken,
der han hyr af fjerdingsman Redelius beslöt
Stämman att genom göra framställning, att han
måtte för innevarande år uteslutas ur Fors
Sockens mantalslängd för att upptagas i Thors-
hälla Sockens enahanda längd.

Liknande beslut fattades hvad angår arbets-
karlen A.P. Eriksson från Grindstugan N:o 24
hvilken är boende vid Brottsta i Thorshälla
Socken, samt avlutaren E.A. Lenell från Äppel-
vik, hvilken afflyttat till Heljesta Socken och
fjerdingsman Karlsson vid Berga.

§6.
Årets mantalslängder till granskning fram-
lagda, blefvo utan anmärkning godkända

Som ofvan
/A.Svedin/

justeradt
/Gustaf Larsson/
/C.Ax.Bergström/

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 4 April 1897 af
/A;Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 mars 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105446.

Personrelationer