Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 maj 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 maj 1896

Anmärkning

Protokoll vid lagligen utlyst Kommunal-
stämma med Fors Socken i Sockenstugan
den 27 Maj 1896.

§1.
Restlängden öfver vid årets första uppbördsstäm
ma obetalde Kommunal utskylder företeddes gran-
skades och godkändes, hvarvid jemväl beviljades
afkortningar, som å längden antecknades.

§2
KommunalStämman beslöt att förena sig med
Torshälla Sockens till Kongl. Maj:t i underdå-
nighet stälda anhållan om ogillande af de väghåll-
ningsskyldiges inom Westermo Socken klagomål
öfver Kongl. Kammar Colligii utslag af den 24 Ok-
tober sistlidet år rörande vägarne inom Wester
mo Socken.

§3.
Sedan Sparbanksinspektören fordrat de väghåll-
ningsskyldiges inom Vester Rekarne väghållningsdistrikt
godkännande af den åtgärd distriktets vägstyrelse
vidtagit på grund af beslut, fattadt å vägdelnings
sammanträde i Eskilstuna år 1893, att år 1894
i Rekarne Sparbank upptaga ett amorteringslån
för bestridande af en del af kostnaderna för
vägdelning inom häradet, så beslöt nu stämma
att, enligt framställning derom från vägstyrelsens
ordförande, utse Herr Landtbrukaren H. Persson
å Svallinge med Herr S. Persson å Lagersberg som suppl.
att vid utsatt sammanträde i tingshuset i Eskils-
tuna Måndagen den 1 nästa juni kl. 12.30 eft.m.
jemte ombud för de väghållningsskyldige inom
häradets öfriga Socknar å samma väghållningsskyl-
diges inom Fors Socken vägnar ikläda sig med
öfriga häradets Socknar gemensam ansvarighet
för återstoden af detta lån äfvenledes befullmäg-
tiges förenämnde Herr Håkan Persson med
Herr S. Persson som Suppleant att vid
ifrågandrande sammanträde gemensamt med öfrige
ombud att uppdraga åt någon eller några per-
soner att å de vägbyggnadsskyldiges vägnar för-
värfva den mark, som åtgår till den af Kongl.
Maj:t faststälda vägomläggningen Hjerfalssmed-
jan - Eskilstuna i Fors Socken

Som ofvan

/A.Svedin/

justeradt
/C.A. Thorild/
/A.J. Westersson/

Uppläst i Fors kyrka Sördagen den 31 Maj 1896 af
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 maj 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105444.

Personrelationer