Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 januari 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 januari 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt i kommunal-
stämma med Fors Socken
den 27 Januari 1864.

{§.1.}
Sedan å Kommunalstämma med Kloster Socken
Hemmansegaren Anders Peter Andersson i Helgesta
framställt om Socknar önskade att rättighet
söktes till bränvinsminutering, hvaraf vinsten till-
fölle Kommunen; samt hos Ordföranden förfrå-
gan blifvit gjord derom huruvida Fors Socken
kunde blifva hörd i ämnet; så hade Ordföranden
för detta ändamål sammankallat denna stämma.

Efter det åtskilliga af stämmans ledamöter
sig yttrat, skreds till votering efter efter fyrktals-
längd, i det afseendet, huruvida Fors Socken ön-
skade att den ifrågavarande rättigheten söktes, hvar-
vid 2387 röster utföllo för och 1976 emot saken.

Herr W. A. Öhman reserverade sig skriftligt
emot detta beslut, och Herrar L.F. Ståhlberg
samt S. Palmgren reserverade sig deremot att Posses-
sionaten C. Bergstedt fått afgifva röster för Lagersberg,
utan fullmakt af Herr Ramström, hvilken jemte
Herr Bergstedt vore för Lagersberg i Fyrktalslängden
upförd.

{§.2.}
För den del saken röres Fors Socken, beslöts
att golfvet å Sockenstugevinden skulle panelas.

{§.3.}
Herr S. Palmgren valdes att å instundande upbörds-
stämma på Kommunalutskylderne föra en upbördslängd.

/C; Bergstedt;/

Samma dag uppläst och justeradt

/L;F; Ståhlberg/
/Sv, Palmgren/

Uppläst i Eskilstuna K:ka d. 30 Jan: 1864 af

/J, Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 januari 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105442.

Personrelationer