Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 december 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 december 1906

Anmärkning

Protokoll, hållet vid
kommunalstämma med
Fors socken i sockenstugan
den 27. December 1906.

{§1}
Till justeringsmän för dagens protokoll
utsågos Herrar A. Karlsson och G. Wilson.

{§2.}
Den 14. innevarande December hade
Herrar C. Hyltén-Cavallius, H. Lindhé, C.
A. Thorild, C. A. Kåberg, H. Persson och E.
Laurén hos Magistraten i Eskilstuna på
anförda skäl hemställt. att sådan än-
dring i den till grund för valet af
stadsfullmäktige sagda dag liggande
röstlängden måtte göras, att rösträtt till-
erkändes de personer i Fors och Klosters
socknar, hvilka förpliktats till utskylders
utgörande i stadssamhället år 1907.
Denna hemställan hade Magistraten,
med förklaring att de nämnda personer-
na icke vore medlemmar af Eskilstuna
stadskommun och sålunda saknade rätt
att mot röstlängden framställa anmärk-
ning, icke funnit till någon åtgärd
föranleda.

Med anledning af detta Magistratens
beslut hade stämma nu sammankal-
lats, hvilken efter öfverläggning upp-
drog:

{dels} åt dem af ofvannämnda per-
soner, hvilka anföra besvär öfver
Magistratens utslag, att i sammanhang
med besvären öfverklaga den åtgärd,
hvarigenom skatt till stadskommunen att
utgöras under år 1907, pålägges Fors sockens
invånare utan att motsvarande rösträtt
erhålles, tills slutgiltigt utslag fällts;

{dels ock} åt stämmans ordförande, att
hos Magistraten i Eskilstuna, så fort lämp-
ligen kan ske å nyåret 1907, begära såväl
utlysandet af allmän rådstuga för bestäm-
mandet af det antal ledamöter hvartill stadsfull-
mäktige efter sammanslagningen bör upp-
gå, som ock anställande af fyllnadsval,
så snart nyssnämnda rådstugas beslut
vunnit laga kraft.

{§3}
Härefter frambar ordföranden sitt tack
till stämmans ledamöter för visadt förtroen-
de under de gångna åren, hvarefter
Fors sockens sista kommunalstämma
förklarades afslutad.

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius./

Justeradt
/Gus. Wilson/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 6.
Januari 1907 af
/C. Sundström/
Kommin.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 december 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105440.

Personrelationer