Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 december 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 december 1905

Anmärkning

Protokoll, hållet vid
ordinarie kommunal-
stämma med Fors soc-
ken i sockenstugan den
27. December 1905.

{§1}
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
E. Laurén och A. L. Lindhagen.

{§2.}
Företeddes och godkändes årets fyrktals- samt
debiterings- och uppbördslängder, hvarom de
försågos med påskrift.

{§3.}
Till revisorer för granskning af kommu-
nalnämndens räkenskaper och förvaltning
för innevarande år valdes:
Stationsinspektoren J. Ericsson och
Fabriksförvaltaren R. Lingmark,
samt till deras suppleant:
Faktoriarbetaren C. F. Carlsson.

{§4.}
Till elektorer för väljande af lands-
tingsmän under nästkommande år ut-
sågos:
Öfverstelöjtnanten C. Hyltén- Cavallius,
Inspektoren P. H. Dahlbom,
Grosshandlanden J. Jonson och
Handelsföreståndaren C: A Kåberg;
samt till deras suppleanter:
Godsägaren Sven Persson,
Löjtnanten H. Lindhé,
Gårdsägaren A. T. Andersson och
Ordenssekreteraren A. L. Lindhagen.

{§5}
Till fjärdingsman för tre år, räknade från
och med år 1906, återvaldes förutvarande fjär-
dingsmannen C. A. Thorild i Nyfors N:o 63 A., sko-
lande han, mot den ersättning som finnes i
kommunens stat upptagen, utom hvad honom
enligt nådig instruktion åligger, jämväl, såvidt
hans tjänst det tillåter, biträda vid utdelnin-
gen af debetsedlar, närvara vid de kom-
munala uppbördsstämmorna samt utöfva
den kommunalnämnden tillkommande till-
syn öfver minderåriges användande i
arbete vid fabrik m. m.

{§6}
Till ledamot i kommunalnämnden för
åren 1906 - 1908, efter från socknen afflytta-
de verkmästaren A. Belin i Nyfors N:o 2, val-
des medels sluten omröstning hammansä-
garen Nils Nilsson i Mestalund med 10271
röster.

{§7.}
Till ledamot i fosterbarnsnämnden för
år 1906, efter från socknen afflyttade
folkskollåraren A. Gauffin, valdes fakto-
riarbetaren Axel Rydberg i Nyfors N:o 16
hvilken äfven utsågs till ordförande
i fosterbarnsnämnden. för samma tid.

{§8}
Till ledamöter i 1906 års bevillningsbe-
redning utsågos:
Fjärdingsmannen C. A. Thorild,
Godsägaren Sven Persson,
Fabriksförvaltaren E. Laurén och
Sliparen W. Westergren, samt
till deras suppleanter, i nu nämnd ordning:
Landtbrukaren H. Persson och
Handelsföreståndaren C. A. Kåberg.

{§9.}
Till socknens ombud vid det samman-
träde inför Rekarne tingslags häradsrätt
den 16 Januari 1906, till hvilket Domhafvan-
den utfärdat kallelse, och vid hvilket sammanträde yttrande
skall afgifvas angående frågan om
socknens förening med Eskilstuna stad
till en kommun, utsågs Öfverstelöjtnan-
ten C. Hyltén- Cavallius.
[MARG: utdrag betr.CHC]

{§10.}
Till ombud för socknens väghållnings-
skyldige för år 1906 valdes Godsägaren
Sven Persson; skolande han äga föra
de väghållningsskyldiges inom kommunen
talan vid sammanträden inför vägstyrel-
sens ordförande, kronofogden, domhaf-
vanden, häradsrätten och Konungens
befallningshafvande.

{§11.}
Till ombud för socknens tingshusbygg-
nadsskyldige för år 1906 valdes Öfverstelöjtnan-
ten C. Hyltén-Cavallius, hvilken vid alla
sammanträden, som röra de tingshus-
byggnadsskyldige, äger föra dessas talan.

{§12}
Till ombud för intressenterna i
Västerrekarne härads allmänning
valdes Godsägaren Sven Persson, hvil-
ken vid alla tillfällen, då nämnda
intressenters rätt beröres, äger beva-
ka densamma samt jämväl lyfta
och utdela de allmänningsmedel, som
tillfalla hemmanen inom kommu-
nen.

{§13.}
Till sockenfullmäktig, att under näst-
kommande år närvara vid sammanträ-
den för upprättande af priskurant å
de varor och persedlar som skola upp-
tagas i 1906 års markegångstaxa, utsågs
Godsägaren Sven Persson.

{§14}
Till brandrotemästare för nästkommande
år utsågos:
Hemmansägarne J. A. Eriksson i Kolsta
och Axel Carlsson i Mesta.

{§15.}
Af Löjtnanten H. Lindhé väcktes förslag
att stämman ville anslå ett belopp af
Tvåhundra kronor till bestridande af kostna-
derna för "hållande" af föreläsningar i ämnen rörande
landtbruk för socknens småbrukare; detta
förslag remitterades till kommunalnämnden
för yttrandes afgifvande.
Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius./

Justeradt
/Erik Laurén,/
/A. L. Lindhagen/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 31 Dec 1905 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 december 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105439.

Personrelationer