Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 december 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 december 1884

Anmärkning

Protokoll,hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 27 December
1884.

§ 1.
Stämman förklarades,uppå tillfrågan, vara lagligen
utlyst

§ 2.
De af Kommunal nämden upprättade fyrktals-
samt debiterings-och uppbördslängderna före-
teddes, granskades och godkändes.

§ 3.
Till revisor för granskning af innevarande års Kom-
munala räkenskaper samt Nämdens Styrelse och
förvaltning valdes Herrar Baron A K:son Leijonhufvud
Baron D. Hermelin, samt
till suppleant Herr Ingeniören M. Brunskog.

§ 4.
Till elektorer för landstingsmäns väljande utsågos
Herrar S. Persson å Lagersberg och O. Eriksson
i Lundby.

§ 5.
Till ledamöter i nästkommande års Bevillnings
Beredning valdes Herrar Materialförvaltaren
A. Svedin,samt Kyrowärden P. G. Andersson i Kohlsta
och till suppleant E. Eriksson i Tacktorp.

§ 6
Följande Kommunala befattningar, som vid årets
slut blifva lediga besattes sålunda:

a) Till ledamöter i Kommunal Nämden
efter A. F. Eriksson i Flacksta, som afflyttat
från orten valdes Herr L. Pettersson vid Knop-
torp med tjenstgöringsskyldighet till 1886
års slut.

Till ledamöter i Kommunal Nämden med
tjenstgöringsskyldighet till 1888 års slut
återvaldes A. G. Andersson i Kohlsta,
C. G. Pettersson i Gredby och F. Persson i
Faskunge och nyvaldes efter Jonas Ersson i
Stenby, som aflidit, och efter E. Eriksson,
som ämnar afflytta från orten,Herrar
C. H. Bergstedt och O. Eriksson i Lundby.
Qvarstående till 1886 års slut äro sålunda
Herrar A. Svedin, P. G. Andersson och S.
Persson jemte nu invalde Herr L. Pettersson
Till suppleanter i Kommunal Nämden för
2 år valdes Herrar P. G. Andersson d:y i
Kohlsta, J. P. Andersson vid Ståhlfors, Gustaf
Johson Ek och H. Persson i Svallinge

b){Till Snöfogdar för nästa år valdes}
1:a Ploglaget: Herr Baron Leijonhufvud för Källsta
2:a Ploglaget: Herr Baron D Hermelin för Skölby N:o1
3:dje Ploglaget Arrend. C. G. Pettersson för Gredby Litt.H
4:de Ploglaget P. G. Andersson i Kohlsta N:o1
5:te Ploglaget Arrend. F. Persson för Faskunge
6:te Ploglaget Herr Baron D. Hermelin för Åsby N:o1
7:de Ploglaget Herr Direktör L. Örström för Fors N:o1

c) {Till ledamöter i Brandstodskomitèn}
till 1888 års slut valdes Kyrkowärden
P. G. Andersson i Kohlsta och A. G. Anders.
son i Kohlsta samt till suppleanter för
samma tid F. Persson i Faskunge och
E. G. Larsson i Flacksta.
Qvarstående till 1886 års slut äro Herrar
S. Persson å Lagersberg och E. Eriksson
i Tacktorp.
Ordförande i Komitén är Herr S. Persson
å Lagersberg.

d) Till ledamöter i Djurförsäkringskomitèn valdes
för en tid af 2 år A. G. Andersson i Kohlsta
och O. Eriksson i Lundby; qvarstående till 1885
års slut äro E. G. Larsson i Flacksta och C. G. Petters
son i Gredby.
Ordföranden är Nämndemannen A. G. Andersson i
Kohlsta.

§ 6.
Till ombud att närvara vid sammanträden med
allmänningsintressenterna under nästkommande
år valdes Herr E. G. Larsson i Flacksta, hvilken jem--
väl bemyndigades lyfta och utdela de medel, som
tillfalla hemmannen inom kömmunen.

§ 7.
Till ledamot i den nämnd, som har att upprätta
priskurant å de varor och persedlar, som skola
upptagas i nästkommande års markegångstaxa
utsågos Herr. O.Eriksson i Lundby.

§ 8.
Till Sockenombud att närvara vid samman-
träden med tingshusbyggnads- och väghåll-
ningsskyldige inom häradet för nästkom-
mande år valdes nämdemannen A. G. An-
dersson i Kohlsta.

§ 9.
Herrar S. Persson och C. G. Pettersson utsågos att
justera detta protokoll hos ordföranden Lördagen
den 3 instundande Januari.

Som ofvan

/ A Svedin /
justeradt den 3 Januari
/ SPersson / /C, G, Pettersson /
Uppläst i Forss kyrka den 11 Januari 1885 intygar
/ E G Åbergh /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 december 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105438.

Personrelationer