Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 september 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 september 1903

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
socken i sockenstugan den
26 September 1903.


{§ 1}
Restlängd å 1902 års vid tredje uppbördsstäm-
man oguldne kommunalutskylder i Fors socken, slutan-
de å ett belopp af 471 kronor, företeddes och god-
kändes samt försågs med påskrift därom se-
dan i längden införts dem af stämman bevilja-
de afkortningar, hvarefter densamma öfver-
lämnades till fjerdingsmannen för indrifning.

{§ 2}
Af knifsmeden Nils Jonsson, boende å Wester-
marken N:o 27 hade till stämmans ordförande
ingifvits en skrift hvari Jonsson, under fram-
hållande af sin höga ålder och ringa arbets-
förtjänst, anhöll om befrielse från utgifvande
resterande kommunalutskylder för 1902, 290 kronor;
sedan upplyst blifvit att Jonsson taxerats förenämnda
år för inkomst af arbete 1000 kronor och lotterivinst
6000 kronor och af de honom påförda utskylderna
betalt 146 kronor 27 öre, beslöt stämman befria ho-
nom från erläggande af ifrågavarande 290 kro-
nor.

Samma dag uppläst och godkändt.

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius/

/Sig, Starck./
/Gust, Lindberg/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 21 September 1903 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 september 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105434.

Personrelationer