Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 oktober 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 oktober 1901

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
kommunalstämma med Fors
socken i sockenstugan den
26 Oktober 1901.

{§1.}
Af Kommunalnämnden upprättadt förslag till
Utgifts - och inkomststat för socknen för nästkom-
mande år föredrogs och godkändes att gälla
sålunda:

{Utgifter}
A){Till fattigvården:}
Lön och stat till föreståndare vid fattiggården 1300:-
Lön och stat till piga vid fattiggården 300:-
Lön Och stat till dräng vid fattiggården 475:-
Tillsyningsmän vid fattiggården 150:-
Bokföring 50:-
Underhåll af hus, dragare och inventarier 700:-
Onera 175:-
Ränta och amortering af fattiggårdslånet 800:-
Underhåll af hjon vid anstalten 7000:-
Underhåll af hjon utom anstalten 4600:-
Extra och oförutsedda utgifter {950:-} 16500:-
B.){Till öfriga behof:}
Aflöningar: Till barnmorska 300:-
till vaccinationsföreståndare 50:-
till fjerdingsman 1200:-
till läkare 500:-
till polisman i Nyfors 750:-
till brandrotemästare 30:-
Jura stolae och prestlöns uppbörden 200:-
Annonser och skrifmateriel 400:-
Protokoll - och räkneskapsföring 1200:-
Ved lyse m.m. till Epidemiska sjukhuset 900:-
Ränta och amortering af lånet ur Gallénska fonden 900:-
Ränta och amortering af lånet för N.Sörmlands jernväg 612:-
Verkstäld tillbyggnad vid Epidemiska sjukhuset 5000:-
Extra och oförutsedda utgifter {958:-}{13000:-}
{Kronor } {29500:-}

{Inkomster}
A.){Som ej behöfva uttaxeras:}
Beräknad afkastning af fattiggården 2000:-
Inkomst af hjonens arbete 200:-
Bränvinsmedel 2000:-
Ersättning från främmande kommuner 400:-
Matlagsafgifter för Westermarken 270:-
Hundskattemedel {500:-} 5370

B.){Lån.}
Till täckande af halfva kostnaden för
Epidemiska sjukhusets tillbyggnad
beslöts upptagandet af ett lån, (om
behofvet påkallar redan under inne-
varande år) att betalas under år
1903; och bemyndigades Kommunal-
nämnden gå i författning härom 2500:-

C.){Att uttaxeras:}
Till fattigvården: af 125200 fyrkar á 11 öre 13772:-
Till öfriga behof:af 125200 fyrkar á 9 öre {11268:-}
Säger kronor 25040:-
Afgår beräknad afkortning { 3410:-}{21630:-}
{Kronor} {29500:-}

{§2}
Stämman beslöt, likasom föregående år, att
utse fyra ombud, hvilka skulle närvara vid
blifvande mantalsskrifvning, och valdes dertill
Inspektoren P.H. Dahlbom, Skogstorp,
Godsegaren Sven Persson, Lagersberg,
Slagtaren G. Larsson, Johanneberg och
Folkskolläraren G.A. Hesselbom Nyfors N:o 43;
hvarjemte, i händelse af förfall för ombuden,
följande suppleanter skulle för dem tjenstgöra
i nedannämnde ordning:
Gårdsegaren Carl Olsson, Hebron
Arrendatorn O. Andersson, Stenby,
Gårdsegaren O.A. Thomsson, Nyfors N:o 102 och
Instrumentmakaren Alrik Asplund, Erikslund.

[MARG:Exp 5/10 ineh. A.Asplund. R.G. oläsligt]

{§3}
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar Löjt-
nanten H. Lindé och Faktoriskrifvaren E. Laurén.
Som ofvan
/C.Hyltén Cavallius/

Justeradt
/Hj. Lindé/
Löjtnant
/Erik Laurén,/
faktoriskrifvare.

Uppl. i Fors kyrka sönd d. 3 November 1901 af
/C,Sundström,/P adj.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 oktober 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105433.

Personrelationer