Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 oktober 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 oktober 1898

Anmärkning

Protokoll, fördt å ordianrie Kommu-
nalstämma med Fors Socken i Socken-
Stugan den 26 Oktober 1898.

§1.
Sedan, uppå framstäld fråga Stämman förklarats
vara lagligen utlyst, utsågos Herrar Kamreraren R.
Lingmark och Bokhållaren Sig Starck att, uppå
kallelse af ordföranden, Lördagen den 29 dennes
justera detta protokoll.

§2.
Det af nämnden upprättade förslag till Stat
godkändes att gälla för nästa år sålunda:

{Utgifter}
A) {Till fattigvården}
Lön och Stat till föreståndaren 950:-
Lön och Stat till dräng 475:
Lön och Stat till piga 300:-
för bokföring vid Tacktorp 50:-
Underhåll af hus, dragare och inventarier 600:-
Onera 100
Ränta och amortering af fattiggårdslånet 800:-
Underhåll af hjon vid anstalten 7000:
Underhåll af hjon utom anstalten 3000:
Extra och oforutsedda utgifter {725: 14000:-}
Transport 14000:-

Transport 14000:-
B.) {Till öfriga behof}
Lön till barnmorska 300:-
Lön till vaccinationsföreståndare 25:-
Lön till fjerdingsman 1000:-
Lön till Läkare 500
Lön till polisman i Nyfors 500:
Lön till brandrotemastare 30
Jura Stolae till pastor och för prestuppbörden 200:
Till tillsyningsmän vid Tacktorp 150:-
Till annonser och Skrifmaterialier 200:
Till protokolls- och räkenskapsföring 1000:-
Till ved, lyse och telefon vid epid. Sjukhuset 400:
Ränta och amortering af Gallénska fonden 900:
Ränta och amortering af lånet till N:a Sörml. jernv 612
Extra och oförutsedda utgifter {1183 7000}
{Summa Kronor 21000:-}

{Inkomster}
A){Som ej behöfva uttaxeras:}
Beräknad afkortning af fattiggården 2400:
Hyra för Skolsalen vid Tacktorp 250:
Inkomst af hjonens arbete för fremmande sockn 200:
Bränvinsmedel 800:-
Ersättning från främmande kommuner 400
Matlagsafgift för Westermarken 240
Hundskattemedel {350:} 4640.

B) {Att uttaxeras.}
1:o {Till fattigvården}
Af 82000 fyrkar à 12 öre 9840
2:o {Till öfriga behof}
Af 82000 fyrkar à 11 öre {9020}
18860
Afgår beräknad afkortning {2500 16360:-}
{Summa Kronor 21000:-}

§3.
Stämman beslöt att likasom föregående år utse
fyra sockenombud med hvar sin Suppleant att
närvara vid blifvande mantalsskrifning, och
utsågos såsom Sockenombud:
Inspektoren P.H. Dahlbom vid Skogstorp
Landtbrukaren A.F. Eriksson i Flacksta
Slagtaren G. Larsson vid Johanneberg och
Gårdsegaren C.E. Pettersson vid Lorentsberg
[MARG: C A Lindqv. kinaborg]

samt till suppleanter
Disponenten Joseph Edv. Jonson vid Skogstorp
[MARG: Hj Ahlström
qvarng. Skjulsta]
Arrendatorn A Sundqvist vid Flacksta
Gårdsegaren C. A. Borgström i Nyfors och
Fabriksidkaren C.A. Lindqvist vid Kinaborg.
[MARG: Alr. Asplund Herr.
Nyfors]

§4.
För att, i enlighet med gällande föreskrifter,
deröfver afgifva yttrande hade från nämnden
öfverlemnats en af handlanden J A. Olsson i
Gröndal till nämnden ingifven och frejdebetyg
åtföljd ansökning om rätt att få i handelslo-
kalen vid förenämnda lägenheten till afhemt-
ning sälja Svagdricka i mindre partier än tio
liter, och öfver hvilken ansökning nämnden af-
gifvit afstyrkande utlåtande på den grund
att ifrågavarande ställe vore afsides beläget och
ansöking om sådan rättighet som här föreva-
rande förväntades inkomma från ställe mera
centralt beläget bland de under året upp-
förda större byggnader med talrik befolkning;
och beslöt Stämman, på de af nämnden anför-
da skäl, instämma i dess afstyrkande ut-
låtande i följd hvaraf ansökningen ej till
vidare åtgärd föranleder.

§5.
Från LäkareStyrelsen i Nyfors hade fram-
ställning gjorts, att Kommunen måtte för-
binda sig att under ytterligare fem år,
räknade från och med år 1900, lemna ett
bidrag af 500 Kronor årligen för aflönan-
de af läkare inom Nyfors samhälle samt
under samma vilkor som förut i detta hänseende va-
rit gällande; och beslöt nu Stämman förbinda
Kommunen lemna ett sådant årligt bidrag som
ofvan nämnts.

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/Sig, Starck./
/Rich Lingmark/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 30
Oktober 1898.
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 oktober 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105432.

Personrelationer