Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 oktober 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 oktober 1895

Anmärkning

Protokoll håller vid Kommu-
nalstämma med Fors socken
i Sockenstugan den 26 oktob. 1895.

§ 1.
Sedan, uppå framställd förfrågan stämman
förklarats vara lagligen utlyst, utsågos
Herrar Kamrer R. A. Lingmark och Fabrikö-
ren A. J. Westersson, att uppå kallelse
af ordföranden, justera detta protokoll

§ 2. Upplästes nämndens förslag till stat
för nästkommande år, hvilket förslag
af Stämman godkändes, hvadan staten
faststäldes sålunda:

{Utgifter.}
a.) Till fattigvården:
Lön och kost åt föreståndaren 800:
Lön och Stat åt dräng 375:
Lön och Stat åt piga 275:
för bokföring vid fattigvården 50:
Kläder och underhåll åt hjon vid
anstalten 4000:
Underhåll af hus, dragare och in-
ventarier 600:
onera vid fattiggården 100:
Ränta och amortering af fattiggårs-
lånet 1610:
Underhåll af hjon utom anstalten 1500:
extra och oförutseddautgifter 590. 9900.

b) Till öfrige behof.
Lön till Barnmorska och vaccinationsföre-
stånderska 225:
Lön till Fjerdingsman 400:
Lön till Läkare 500:
Lön till Polisman i Nyfors 500:

Transport 1625: 9900

Transport 1625: 9900:

Lön till Brandrotemästare 30:
Jura stolae till pastor och prestuppbörden 200:
Protokolls och räkenskapsföring 500:
Annonser och Skrifvmaterialier 125:
Ränta å lånet för O. F. W. jernväg 900:
Ränta å lånet för Norra Söderml. jernväg 612:
För komplettering och iordningsställan-
de af epedemiska sjukhuset 1000:
Till ved och lyse vid sjukhuset 110:
För förutsedda behof 498: 5600

Summa 15.500.

{Inkomster}
A.) {Som ej behöfva uttaxeras}
Beräknad afkastning af Fattiggården 2400:
Hyra för Skolsalen vid Tacktorp 250:
Inkomst af hjonens arbete för
fremman personer 200:
Hundskattemedel 300:
Bränvinsmedel 600:
Ersättning från fremmande Kommuner 500:
Matlagsafgift fr. Westermarken 250: 4.500.

B.) {att uttaxeras}
Till Fattigvården
af 51300 Fyrkar á 14 öre 7.182
Till öfriga behof
af 51300 Fyrkar á 9 öre 4.617
11.799
Beräknad afkortning 799. 11.000.

Summa 15.500

§.3. Uppå framställning beslöt stämman
att till Sockenombud vid blifvande mantal-
skrifning skola utses fyra personer
representerade hvardera sitt distrikt
af Kommunen och utsågos härtill.
Godsegaren S. Persson å Lagersberg.
Landtbrukaren A. F. Eriksson i Flacksta.
Slagtaren G. Larsson i Johanneberg samt
Gårdsegaren Carl Erik Pettersson, med
följande Suppleanter
Disponenten J. Jonsson
Landtbrukaren H. Persson
Byggmästaren C. V. Johansson och
Skräddaren A. E. Eriksson

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/Rich Lingmark/
/A. J. Westersson/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 3 November
1895.
/J A Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 oktober 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105431.

Personrelationer