Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 oktober 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 oktober 1889

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
Kommunal stämma med Fors
Socken i Sockenstugan den
26 oktober 1889.


§ 1.
Sedan Stämman, uppå- derom framstäld
förfrågan, förklarats vara lagligen utlyst,
utsågos Herrar S. Persson å Lagersberg
och H. Persson i Svallinge att Lördagen
den 2 nästkommande November kl. 11. f. m.
justera detta protokoll hos ordföranden.

§ 2
Stämman beslöt bifalla den af fjerdings-
mannen C. A. Thorild gjorda framställ-
ningen om förhöjning af fjerdingsmans-
lönen från 200 till 300 kronor om året, samt
att det sålunda förhöjda lönebeloppet
skall i staten för nästkommande år
upptagas.

§ 3.
Upplästes det af Nämnden upprättade förslaget
till Utgifts- och Inkomststat för kommunen
för nästkommande år, hvarvid i anled-
ning af beslutet i nästföregående § om för-
höjning af fjerdingsmanslönen utgiftsposten
"Löner till fjerdingsman och brandrotemästa-
re" skulle upptagas till 330 och "Till oförutsed-
da behof" till 595 Kronor; derjemte yrkades
af Herr Baron A. Leijonhufvud, att ett
belopp af 200 Kronor "missräkningspengar
till den som verkställer Kommunalupp-
börden" skulle såsom varande olagligt
ur staten uteslutas, hvaremot å andra
sidan yrkades, att berörda belopp skulle
i staten qvarstå; efter slutad diskussi-
on och sedan, efter framstäld propo-
sition, sistnämnda yrkande förklarats
vara Stämmans beslut, begärdes vote-
ring, hvarvid uppstäldes följande vote-
ringsproproposition:

" Den som vill, att beloppet 200 kronor
"missräkningspengar till den, som verk-
ställer Kommunaluppbörden" skall i
staten qvarstå röste {Ja}";

"Den det ej vill röste {Nej}"; vinner nej
har Stämman beslutat, att berörda be-
lopp skall ur staten utgå.

Efter verkstäld votering befanns densam
ma hafva utfallit med 1351 ja, afgivna
af 9 röstande, mot 896 nej, afgifna af en
röstande; Stämman har sålunda
beslutat i enlighet med ja/propositio-
nen, mot hvilket beslut reservation anför-
des af Herr Baron A. Leijonhufvud.

Stämman har sålunda faststält följan-
de stat för kommunen för nästkommande år.

{Utgifter.}
Till fattigvården - 6000:-
Arvode till läkare - 75:-
Lön till barnmorska - 100:-
Lön till fjerdingsman och/ brandrote-
mästare - 330:-
Ränta och amortering å jernvägsskulden - 900:-
Till skrifmaterieilier och protokolls-
föring. - 100:-
Ersättning för jura stolae och prest-
uppbörden - 200:-

Transport 7705:-

Transport 7705:-

Missräkningspenningar till den som verkställer
Kommunaluppbörden- 200:-
Till oförutsedda behof - 595:- 8.500:-


{Inkomster:}
Beräknad behållning - 1250:-
Af Eskilstuna Stad för Westermarken - 250:-
Hundskattemedel - 250:-
Bränvinsmedel - 250:- 2000:-

{Erforderlig uttaxering.}
Till fattigvården
35000 fyrkar á 15 öre - 5250:-
Till öfriga behof
35000 fyrkar á 5 öre - 1750:-

= 7000:-
Afgår beräknad afkortning - 500:- 6500:- 8500:-


§ 4.
Med anledning deraf, att innevarande års Pröf-
ningsnämnd för Södermanlands län vid-
tagit åtgärden att nedsätta den af Taxerings-
nämnden uppskattade inkomsten för
Eskilstuna Jern Manufaktur Aktiebolag
vid Tunafors Kniffabrik med ett belopp
af 17500 Kronor, utgörande under sistlidet
år utbetald ränta å i bolagets fabriker
intecknad obligationsskuld, för hvilket
belopp Pröfningsnämnden ansett bolaget
icke böra erlägga skatt, så beslöt nu stäm-
man med stöd af 10 § mom. 4 b) i gällande
bevillningsförordning och flera Kongl. Maj:ts
på åberopade lagrummet grundade reso-
lutionen, att Pröfningsnämndens förberörda
beslut skall hos Kongl. Kammar Rätten öfver-
klagas; åt Stämmans vice ordförande, Herr
Godsegaren S. Persson å Lagersberg uppdrogs
att upprätta och å stämmans vägnar
underteckna besvärsskriften i fråga;
och befullmägtigades äfven bemälde Herr
S. Persson att å Kommunalstämmans väg-
nar och med dess befogenhet utan vidare
beslut jemväl fullfölja ifrågavarande ä-
rende hos Kongl. Maj:st, om så skulle anses
erfoderligt.

§ 5.
Med förmälan, hurusom antalet af dem,
hvilka undandraga sig erlägga sina
utskylder, årligen ökas, utan att fattigdomen
alltid kan sägas vara orsaken härtill, ha-
de nämnden hos Stämman gjort anmä-
lan om förhållandet med hemställan,
huruvida stämman skulle vilja gifva
nämnden i uppdrag och fullmakt att,
der så anses lämpligt, begära treskande
restskyldiges försättande i konkurs, och
beslöt nu stämman att gifva nämnden
sådan fullmakt och befogenhet som ofvan
åsyftas.

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt den 2 November 1889
/H. Persson/
/S. Persson/

Uppläst i Fors Kyrka söndagen den 3 Novemb. 1889
af /A. Mellin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 oktober 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105430.

Personrelationer