Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 november 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 november 1898

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kom
munalstämma med Fors Socken i
Sockenstugan den 26 November 1898

§1.
Sedan, uppå derom framstäld fråga, Stämman för-
klarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar C.
A. Lindqvist och J. E. K. Widlund att, efter
kallelse af ordföranden, justera detta protokoll.

§2.
Af nämnden upprättad förteckning öfver sådane
personer inom Kommunen, hvilka i följd af
sjukdom, fattigdom eller andra orsaker böra för
nästkommande år befrias från personella utskyl-
ders utgörande, företeddes, granskades och blef
utan anmärkning godkänd.

§3.
För att, i enlighet med gällande föreskrifter,
deröfver afgifva yttrande hade från Kommu-
nal Nämnden öfverlemnats en af handlan-
den Frans Ludvig Haglund i Brödraborg till
nämnden ingifven och af frejdebetyg åtföljd
ansökning om rätt att få i sin handels-
lägenhet vid förenämnda ställe till afhemtning
sälja svagdricka i partier om mindre än tio
liter, öfver hvilken ansökning nämnden af-
gifvit tillstyrkande utlåtande; och beslöt nu
jemväl Stämman på de af nämnden anförda
skäl, tillstyrka bifall till den gjorda ansök-
ningen hvilken alltså kommer att till Konun-
gens Befallningshafvande insändas.

§4
För att, i enlighet med derom gällande före-
skrifter, deröfver afgifva yttrande hade från
Kommunal Nämnden öfverlemnats en af
handlanden Gust Persson Lundberg i Gården
N:o 115 Nyfors till nämnden ingifven och af
frejdebetyg åtföljd ansökning om rätt att få
i sin handelsbod vid förenämnda lägenhet
till afhemtning hålla allmänheten tillhanda
svagdricka i partier om mindre än tio liter,
öfver hvilken ansökning nämnden afgifvit
tillstyrkande utlåtande; och beslöt nu jemväl
Stämman, på de af nämnden anförda skäl,
tillstyrka bifall till den gjorda ansökningen
hvilken alltså kommer att till Konungens
Befallningshafvande insändas..

§5
För att, i enlighet med derom gällande före-
skrifter, deröfver afgifa yttrande hade från
Kommunal Nämnden öfverlemnats en af
mathållerskan Augusta Olsson från Grind-
stugan N:o 27 till nämnden ingifven och af
frejdebetyg åtföljd ansökning om rätt att få
i sin handelsbod vid förenämnda lägenhet till
afhemtning hålla allmänheten tillhanda
svagdricka i partier om mindre än tio
liter öfver hvilken ansökning nämnden af
gifvit tillstyrkande utlåtande; och beslöt
nu Stämman, på de af nämnden anförda
skäl, tillstyrka bifall till den gjorda an-
sökningen, hvilken alltså kommer att till Konungens
Befallningshafvande insändas.

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/C, A, Lindqvist./
/J. E. Widlund./

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 4 December
1898,
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 november 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105427.

Personrelationer