Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 mars 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 mars 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken
den 26 Mars 1868.

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämde
understödet till dem för 6 månader från den
1 Juli till detta års slut, sålunda:

1:o {Fattighuset.}
N:o 1. Förestånderskan Catharina Persdotter, vanlig fattigkost
och i månaden - 1,50.
2. Ofärdiga Brita Sofia Persdotter, vanlig fattigkost
och i månaden - och 1.-.
3. Carl Perssons Enka Brita Ersd:r, vanlig fattigkost
och i månaden - och 1.-
4. Enkan Maria Lund, vanlig fattigkost
och i månaden - och 1.
5. Enkan Anna Brita Soldin, vanlig fattigkost
och i månaden - och 1.-
6. Enkan Maria Ersdotter, vanlig fattigkost
och i månaden - och 1.-
7. Blinda Enkan Brita Stina Lundqvist, vanlig fattigkost
och i månaden - och 2.-
8. mindre vetande Catharina Olsd:r från Spiksmedstorp, vanlig fattigkost
och i månaden - och 1.-
9. f.d. Smeden Skog - vanlig fattigkost
och i månaden - och 1.-
10. f.d. Statdrängen Lars Larsson från Flacksta vanlig fattigkost
och i månaden - och 1:-
11. f.d. Brukaren Fredrik Schäfting vanlig fattigkost
och i månaden - och 1:-

2:o {utom fattighuset}
12. Arbetskarlen Lars Larssons Enka, med åliggande att
sköta Catharina Olsd:r från Spiksmedstorp, full fattigdel
och i månaden - 1:-
och egde Ordföranden att besluta i fråga om hennes
bostad.
13. Afl. hemmansegaren i Skensta Jonas Erssons Enka
i månaden Ett lispund mjöl.
14. Förlamade Skräddarelärlingen Johan Oskar Flod-
berg, efter utskrifningen från Lazarettet, i månaden
1 lispund mjöl och - 1RD.
15. Enkan Anna Brita Flodin i Lustigstugan i månaden
full fattigkost och - 1Rd
16. f.d. pigan Catharina Persdotter på Båtsmansbacken,
i månaden 1/2 lispund mjöl och - 1Rd50
17. Enkan Anna Lans på Åsby egor i månaden 2Rd
18. Pigan Maja Nord på Kohlsta egor i månaden 2Rd
19. Arbetskarlen Johan Englund i Lugnet i mån. 1 lispund mjöl.
20. Enkan Ljungberg på socknen, hyreshjelp på halfår 3Rd.
21. Arbetskarlen Jonas Anderssons i Flackersta Enka i
månaden 1 Rd, och 2Rd i hyreshjelp på halfår;
och egde hon att få efterskänkt den hjelp,
som lemnats henne vid mannens begrafning
med 10 Rd från Kommunalskassan.
22. Sjukliga Enkan Göransson på socknen, hyreshjelp
på halfår 6Rd.
23 f.d. Brofogden Erik Jansson Eklund i månaden 1 lispund mjöl.
24 för f.d. Smeden Skogs vid Skjulsta bricka skötsel
anslogs i månaden - 1Rd50 öre
25. Statdrängen Erik Erikssons Enka Maria Nyström
hos mågen Skräddaren Jonas Olsson i Tumbo,
hyreshjelp på halfår 6Rd.
26. Åt Smeden Anders Jäderfors anslogs medel
till ett bråckband, samt hyreshjelp på halfår
10 Rd, från den 1 instundande April. [MARG:1/4]
27. Åt Skomakaren Hultqvist vid Marielund anslogs
hyreshjelp på halfår 10 Rd från 1 April. [MARG:1/4]
28. Smeden A.F. Sjöbergs Enka vid Marielund, hyres-
hjelp på halfår 5 Rd från 1 April. [MARG:obs]
29. Afl. Arbetskarlen Carl Erik Stenmarks son Frans
Axel får mat vid Skolan hvarje dag, som han de bevistar. -
30. Skomakaren Ärlunds dotter Johanna Wilhelmina
får mat vid Skolan, då hon den bevistar.

{§.2}
Understödet till denna församlings fattiga
barn af Galléenska medlen bestämdes
för 6 månader från 1 Juli till årets slut.

N:o 1. Afl. Pigan Kajsa Lotta Lansdotters dotter {Johanna}
i barnhemmet, i månaden - 4Rd.
2. Enkan Göranssons dotter {Mathilda} hos
Per Olsson i Skedstorp, Gillberga s:n, - 4
3. Afl. Lars Petter Olssons i Lilla Myran
dotter {Maria Christina} hos modren - 3.-
4. Afskedade Soldaten Kopps dotter hos
Anders Persson i Kolhsta - 3.-
5. Afl. Per Erik Erssons son {Carl Erik} hos
Carl Erik Ersson i Spetby, Näshulta, - 3.-
6. Samme mans dotter {Sofia} hos Wilhelm
Larsson i Gillberga S:n - 4.-
7. Bortflyttade Hustru Hagströms dotter {Sofia}
i Barnhemmet - 4.-
8. Arbetskarlen Lars Anderssons Enkas barn
i Brunnsbacken - 2:-
{samt hyreshjelp på halfår 6Rd.}
{Barnen få mat vid Skola, då de den bevista.}
9. Afl. Drängen Gustaf Anderssons från Hagby
son {Carl Gustaf} hos Soldaten Skön vid
Granhult - 4:-
10. Afl. Arbetskarlen Per Perssons på Wester-
marken Enkas 2:ne söner {Johan} och
{Frans}, hos modren. - 5.-
11. Afl. Torparen Nils Larssons vid Svartkällan
Enkas 4 barn, hos modern - 6:-
12. Skräddaren Anders Erikssons på Löppinge
egor 5 barn, hos honom - 4:-
13. Afl. Torparen Carl Erik Söderbergs i Flug-
mötet 3 barn, hos modren - 5:-
14. Afl. Statdrängen Per Erik Erssons i Mesta Enkas
barn, hos henne, - 3:-
15. Afl. Arbetskarlen Lars Fredrik Fredrikssons
på Gredby egor barn, hos modren - 2,50.
16. Afl. Arbetskarlen Gustaf Höglunds i Grind-
stugan barn, hos Skomakaren Höglund - 3,50.
17 Afl. Gesällen Tillboms efterlemnade barn
{Mathilda} och {Carl Leonard} - 3:-
18. Pigan Sofia Persdotters på Kohlsta egor barn
{Carl Erik} - 1:-
19. Bajonettsmeden Axel Löfgrens Enkas barn
i Carl Gustafs Stad - 2:-
20. Pigan Anna Gustafva Gustafsdotters son
{Johan August}, förskottsvis under det
om försörjningsorten processas, och såvitt under-
stöd blir nödvändigt, efter Ordförandens
bepröfvande.
21. Förre Statdrängen Carl Johan Carlssons
vid Hagby 2:ne barn, 4:-
22. På Lazarettet intagne Per Gustaf Perssons
2:ne barn, hos modren, 50 öre i veckan,
tillfälligt.
23. Arbetskarlen Anders Gustaf Olssons på
Westermarken 2:ne barn, sjukhjelp efter
behof.
24. Arbetskarlen Carl Carlssons vid Grindstugan
barn få mat vid Skolan, då de den bevista.

{§.3.}
Stämman delgafs Landsöfdinge Embetets
i Nyköping Utslag den 16 Mars 1868 angående
fattighjelp åt Arbetskarlen Johan Fredrik
Eriksson. -

{§.4.}
Öfver Eskilstuna Fattigvårds Styrelses ansökning
om ersättning för fattigvård åt faktoriarbetaren
August Wilhelm Carlsson skulle den för-
klaring afgifvas att som Carlssons sednaste
vistelseort varit Carl Gustafs Stad, som har
egen från Fors Socken skiljd fattigvård,
ansågs denna fattigvårdsfråga icke i något
hänseende röra Fors Socken utan endast
Carl Gustafs Stad enskildta fattigvård.

{§.5.}
Sedan Eskilstuna Stad öfverklagat Kommunal-
stämmans beslut den 15 sistlidne Januari, an-
gående åliggande för jordegare och jordinne-
hafvare att ansvara för intagne inhyses-
hjons och backstugesittares utskylder till
fattigvården, så beslöts nu deröfver
den förklaring, att stämman fann det öfver-
klagade beslutet fullt lagligt och i öfverens-
stämmelse med 10 §. 2 mom i Kongl. Förordningen
om fattigvården i Riket; hvarjemte motio-
nären i saken herr Baronen Axel K:son
Leijonhufvud anförde till Protokollet,
att med herr Baronens yttrande, enligt protokollet för
den 15 sistl. Januari, angående tolkningen
af nyssnämnde lagstadgande, ej åsyftades
någon inskränkning uti inflyttningsrätten, utan
endast ansvarigheten för fattigvårdsutskylderne.

{§.6.}
Herrar Baronerne Axel K:son Leijonhufvud
på Hvilsta och David Hermelin på Åsby utsågos
till valmän för Fors Socken vid nästblifvande
Landstingsmannaval i Häradet.

{§.7.}
Herr Patron C. Bergstedt valdes att vara Ombud
för Fors Socken vid ordinarie bolagsstämman
med Rekarne Härades Lazarettsintressenter
den första helgefria Onsdagen i nästa Juli
månad, kl.10. f.m. å tingshuset

{§.8.}
Företeddes följande räkenskaper för Fors
Socken för år 1867, hvilka blifvit af Revi-
sorerne granskade och godkända, neml.

1:o Räkning öfver Kommunalkassan;

2:o Räkning öfver underhållet åt fattiga barn
af Galléenska medlen ;

3:o Räkning öfver Församlingens Rothoffska medel.
och lemnades härefter Kommunal Nämnden
full decharge för år 1867. Kassabehållningarne
skulle utlånas mot säkerhet.

{§.9.}
Beviljades afkortningar å debiterade
Kommunalutskylder för år 1867 till belopp af
45 Rd 5 öre

{§.10.}
Åt f.d. Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby uppdrogs
att nödtåftligen låta reparera socknens stuga vid Lugnet.

/C:Bergstedt/

Samma dag upläst och justeradt
/D Hermelin/
/A,K:son Leijonhufvud/

Uppläst i Eskilstuna k:ka d. 29 Mars 1868
af/J:Wahlfisk/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 mars 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105423.

Personrelationer