Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 mars 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 mars 1863

Anmärkning

Protocoll, hållet i Kommunalstämma med
Fors Socken den 26 Mars 1863.

{§.1.}
Beslutades att Kommunens myndighet och rätt skall, enligt
Kongl. Förordningen den 21 Mars 1862 om Kommunalstyrelse
på landet, utöfvas af Kommunalstämma, och ej öfver-
låtas åt fullmäktige.

{§.2.}
Beslöts att Kommunalnämnden, som nu består af 5 ledamöter,
skulle med 4 nya ledamöter förstärkas, och invaldes
dertill förra Suppleanterne

Målarmästaren Wilhelm August Öhman
f.d. Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby
Nämndemannen And. Persson i Kohlsta
och dessutom Fabrikören Lars Fredrik Ståhlberg på Stålfors

Till Suppleanter utsågos:
Byggmästaren Axel Birger Carlström vid Rosenholm
Fabriksidkaren Carl Oskar Öberg
Possessionaten Mårten Nybom på Tacktorp
Inspectoren Justinus Gartz på Hagby
Hemmansegaren Lars Jonsson i Löppinge.

{§.3.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes
understödet till dem för 8 månader, räknadt från
den 1 instundande Maji till den 1 Januarii 1864,
och skulle de i hvarje månad erhålla:

1:o inom Fattighuset.

N:o 1. Förestånderska - vakant.
2. ofärdige Brita Sofia Carlsdotter vanlig kost samt 1Rd.
jemte 5 Rd. på en gång till hjelp för brunnsdrickning.
[Rd.= Riksdaler]
3. Carl Perssons enka Brita Ersdotter, vanlig kost och 1Rd.
4. Enkan Anna Maria Lund vanlig kost och - 1Rd.
5. Enkan Anna Brita Soldin vanlig kost och - 1.Rd
6. Enkan Maria Ersdotter vanlig kost och - 1.Rd
7. Enkan Kjellquist vanlig kost och - 1.Rd
8. Enkan Elisabeth Lindström vanlig kost och - 1.Rd
9. Enkan Anna Stina Bengtsdotter vanlig kost och - 1.Rd
10. Enkan Piff vanlig kost och - 1.Rd
11. Mindre vetande Catharina Olsdotter från Spiksmedstorp
får hel fattigkost lika med dem i fattighuset samt 1Rd.
12. Mindre vetande Stina Olsdotter får bo i fattighuset och
erhåller extra understöd i händelse af behof samt nu
till ett par kängor.

För biträde i Fattighuset, i brist af sköterska, erhålla
fattighushjonen gemensamt 1Rd. á 1Rd 50öre i månaden
efter göromålens beskaffenhet.

Arbetskarlen Branting och hans hustru få bo i fattigstugu-
kammaren och erhålla vedbrand mot skyldighet att Branting spåntar
all ved åt fattighuset, utan serskild ersättning.

2:o Utom Fattighuset. {I månaden}

13. Olof Olssons Enka på Åsby egor - 1Rd 85öre
14. Förlamade Skräddarelärlingen Johan Oskar Flodberg - 1Rd 50öre
15. Enkan Brita Flodin i Lustigstugan - 2Rd 35öre
16. Enkan Brita Stina Lundkvist på Fors socken - 1Rd 67öre
17. Enklingen Lars Nilsson från Mesta,
5 Rd i hyreshjelp till 1 jan. 1864. samt sjukhjelp efter behof.
18. Förra Pigan Brita Catharina Persdotter på Båtmansbacken,
4 Rd i hyreshjelp till årets slut samt 1 Rd 50öre till ved.
19. Enkan Sofia Lovisa Hedlund på Båtsmansbacken,
5 Rd i hyreshjelp till årets slut.
20. Enkan Ljungberg på Fors Socken,
4 Rd i hyreshjelp till årets slut.
21. Sågaren Sjöqvists Enka,
5 Rd i hyreshjelp till årets slut.
22. Lars Jansson i Löppinge. - 1Rd.

{§.4.}
Understödet till denna församlings fattiga barn af Galleenska
medlen bestämdes för 8 månader från den 1 instundande Maji
till den 1 Januarii 1864; och skulle dessa barn i hvarje
månad erhålla: {Rmt Rd.}
[Riksmynt,Riksdaler]

N:o 1. Arbetskarlen Olof Wilhelm Renvalls son {Carl Johan}
hos Carl Carlsson i Flacksta, endast för Maji och Junii 2:-
*) 2. Aflidna Pigan Cajsa Lotta Larsdotters på Fors socken
dotter {Regina Charlotta} hos Lars Erik Larsson i Wipptorp 2:50
3. Samma qvinnas dotter {Johanna} hos Skräddaren Söderströms Enka
i Löfsäter, Tumbo socken, 4:-
4. Enkan Göranssons barn på Fors socken, hos henne, 2:-
{och hyreshjelp till årets slut 8 Rd.}
5. Aflidne Lars Peter Olssons 3 barn från L:la Myran, hos Modren 5:-
6. Afskedade Soldaten Per Erik Kopps 2:ne döttrar, hos
Nämndemannen Anders Persson i Kohlsta - 4:-

*)Denna flicka upvisas och förhöres i läsning innan nästa
utbetalning sker, samt flyttas, om hon befinnes vanvårdad.

N:o 7. Aflidne Drängen Per Erik Persson på Gredby egor
Son {Carl Erik} hos förra Torparen Per Andersson
i Stafstugan, Stenqvista Socken, - 4:-
8. Samme mans dotter {Johanna Sofia} hos Skräd-
daren Carl Erik Larsson i Löfhult, Lijsta Socken, 4:-
9. Aflidne Drängen Fredrik Gustafssons Enkas
barn på Fors Socken, hos henne, 3:-
och tillfälligt understöd då nöden det fordrar.
10. Aflidne Brandvakten Anders Gustaf Hellbergs
barn, hos Modren i Carl Gustafs Stad, - 3:-
11. Gesällen Anders Gustaf Hellmans Enkas barn,
hos henne i Carl Gustafs Stad 3:-
12. Bortflyttade hustru Hagströms hos Torparen
Anders Persson i Råbergstorp på Kohlsta egor qvar-
lemnade dotter {Sofia Josefina}, förskottsvis för
modren 2:-
13. Arbetskarlen Lars Anderssons i Brunnsbacken
Enkas barn, hos henne - 2:-
{få mat vid Skolan då de den bevista och
hyreshjelp till årets slut 8 Rd.}
14. Aflidne Drängen Gustaf Anderssons från Hagby
och dess äfven aflidna Enkas Son {Carl Gustaf}, hos
morfadren Afskedade Soldaten Johan Erik Skön i Gran-
lund, Öija Socken, 4:-
15. Arbetskarlen Peter Perssons på Westermarken Enkas
2:ne söner {ofärdige Johan} och {Frans}, hos henne 3:-
17. Aflidne Soldaten Carl Ulrik Lindströms i Kohlsta
Soldattorp Enkas 3:ne barn, hos modren - 5:-

{§.5.}
Följande tjenstemän i Församlingen tillsattes att tjenstgöra
till den 1 Januarii 1864.

1:o Sexmän:(hvarom till efterrättelse skulle antecknas att
denna tjenst förrättas Ett år af dem, som innehafva
endast Ett oförmedladt mantal och derunder; 2 år då
hemmanet eller lägenheten öfverstiger ett men icke
öfverstiger 2 mantal och såvidare; att för Werk
och inrättningar tjenstgöres lika med i mantal lagd
jord efter rösträtt; att tillsättningen sker i den ordning
hemman och lägenheter äro upptagna i Kyrkoboken.)

i Mesta Rote: Egaren af Mesta N:o 3.
i Hagby Rote: Hemmansbrukaren Erik Jonsson vid Kråktorp
i Kohlsta Rote: Egaren af Svallinge.

2:o Magazinsföreståndare: Nämndemannen Anders Persson i Kohlsta.

3:o Fattigföreståndare: Egaren af Skjulsta N:o 1.(utgår i December.)

4:o Gode män vid landtmäteriförrättningar, enligt Skiftes Stadgan:
f.d. Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby
Hemmansegaren Erik Ersson i Kohlsta.

5:o Gode män för tillsyn å förmynderskap:
Possessionaten Claës Ulrik Bergstedt på Lagersberg

6:o Besigtningsmän då Rofdjur fällas:
Kyrkovärden Lars Hansson i Kohlsta
och Nils Nilsson i Lindsäter.

7:o De hittills valda Plogmästarne skulle tjänstgöra till årets slut.

{§.6.}
Beslöts att Kungörelsen om Kommunalstämmorna skulle in-
föras i Stadens Tidning tvenne gånger.

{§.7.}
För att såsom Sockne Ombud utföra och bevaka Fors Sockars
talan, i fråga om den ifrågasatta gränseregleringen mellan Socknar-
ne Kloster och Fors, valdes fabrikören Lars Fredrik Ståhl-
berg på Ståhlfors och egaren af Svallinge Herr Sven Palmgren, hvilka
genom utdrag af detta Protocoll dertill skulle befullmäktigas.

{§.8.}
Styresmannen vid Carl Gustafs Stads Gevärs Faktori hade
hos Konungens Befallningshafvande i Länet anfört besvär
deröfver att Faktoriet, såsom en Kronans egendom och icke
erläggande Bevillning efter 2:dra Artikeln, blifvit påfördt
Kommunalutskylder, och detta fastän Faktoriet utgjorde
för sig ett eget FattigvårdsSamhälle; öfver hvilka besvär
Kommunalstämman nu hade att afgifva förklaring.

Efter uplysning af Ordföranden, att det sockenstämmobeslut,
hvarigenom Faktoriet blifvit lagdt i fyrktal, icke vore
i laga ordning öfverklagadt, och att i de Faktoriet debi-
terade utskylderne icke inginge någon fattigvårdsafgift,
updrog Stämman åt Ordföranden att å Kommunens
vägnar den infordrade förklaringen i målet afgifva.

{§.9.}
För denna Kommun, som består af 1300 innevånare,
utsågos Possessionaten Claes Ulrik Bergstedt på Lagers-
berg och Fabriksidkaren Lars Fredrik Ståhlberg på
Ståhlfors att såsom valmän deltaga uti näst-
blifvande landstingsmannaval.

{§.10.}
Possessionaten C.U. Bergstedt afsade sig Ordförandeskapet
i Kloster och Fors Församlingars Brandstods Committée.

Wid öfverläggning i denna angelägenhet, stannade
Kommunalstämman i det beslut, att Fors församling
skulle inom sig bilda en Brandstods Committée, skiljd
från Kloster, efter den 1 instundande Junii.

Till Ordförande i denna Committée utsågos:
Egaren af Svallinge Herr Sven Palmgren.

Till Ledamöter: f.d. Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby
Hemansegaren Lars Hansson i Kohlsta

Till Suppleant utsågs: Målaremästaren W.A. Öhman.

{§.11.}
Restlängd på de utestående Kommunalutskylderna
skulle utskrifvas och öfverlemnas till Kronofogden
för medlens indrifning.

{§.12.}
Följande Räkenskaper för denna Kommun företeddes och
godkändes, med afseende å sista räkenskapsåret, sedan
desamma blifvit af Revisorerne granskade och lemnade
utan anmärkning, neml.

1:o Fattigkassans Special och Hufvudräkning, som visade en {Rmt Rd.}
behållning af 699:85

2:o Fattighusbyggnadskassans räkning som visade en
behållning af 48: 7.

3:o församlingens Enskildta kassa för tillfälliga behof,
som deremot visade en brist af 25Rd 3öre.

{§.13.}
På den invändiga rappningen i fattighuset skulle klistras
papper.

Sedan Kostnaden derför utgått af Fattighusbyggnads-
kassan, skulle denna kassas qvarstående obetydliga
behållning ingå i Fattigkassan, och förstnämnde kassa
derefter uphöra.

{§.14.}
Sedan Pigan Stenbom efter afflyttning från Lagersberg
numera vistats trenne år i Stenqvista Socken, och
afskedade Soldaten Kopp antagit årstjenst inom
Husby Socken, utan att från denna församling uttaga
sina prest- eller flyttningsbetyg; så skulle hos
Konungens Befallningshafvande sökas åläggande för
dem att härifrån uttaga sina afflyttningsbetyg.

[MARG: Sofia]

{§.15.}
Kommunalstämman beslöt att hvad af Galleenska
medlen utgifvits till understöd för pigan Johanna
Sofia Andersdotters från Rosenholms qvarn barn, för
tiden till den 24 October sistlidet år, till hvilken
dag hon varit till tjenst lagstadd hos Byggmästaren
Axel Birger Carlström vid Rosenholm ehuru hon
tjensten före den tiden frånträdt, skulle utsökas
af bemälte Carlström, hvilken författningsenligt
ansågs skyldig till denna ersättning.

[MARG:fr 26/9 till 24/10 28 dagl à 1: =28:-]

{§.16.}
Enär Kommunal Nämndens Ledamöter varit kallade
att å denna Stämma komma tillstädes, hufvudsak-
ligast med afseende å de fattigvårdsangelägenheter
som till behandling skulle förekomma; men af
Nämndens Ledamöter Herr Baronen D. Hermelin på
Åsby och Hemmansegaren Erik Ersson i Kohlsta
nu uteblifvit, utan anmäldt förfall; beslöts,
att 47 §. i Kongl. Förordningen om KommunalSty-
relse på landet den 21 Mars 1862 skulle å dem
tillämpas, och dessa ledamöter altså hvardera
böta Två riksdaler riksmynt till Kommunens
kassa.

{§.17.}
Stämman updrog åt fabriksidkaren L.F. Ståhlberg på
Stålfors och Egaren af Svallinge Herr Sven Palmgren att, jemte
Ordföranden, justera detta Protocoll.

/C;Bergstedt/

Uppläst och Justerat d 1:a April 1863

/L;F;Ståhlberg/
/Sv Palmgren/

Uppläst i Eskilstuna Kyrka den 6 April 1863 af /U Lundgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 mars 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105421.

Personrelationer