Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 maj 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 maj 1906

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
socken i sockenstugan den
26. Maj 1906.


{§ 1}
Att justera dagen protokoll utsågos Herrar
A. Kåberg och E. Lauren.


{§ 2.}
Företeddes restlängd öfver vid första upp-
bördsstämman obetalda kommunalutskylder
för år 1905, slutande å ett belopp af 15800:11 kro-
nor; och uppdrog stämman åt Herrar E.
Laurén, C. A. Thorild och W. Westergren,
att, med stämmans befogenhet, i längden
göra de afkortningar, som kunna an-
ses skäliga.

{§ 3}
Till ledamöter i årets Taxeringsnämnd
utsågos:
af bevillningsberedningsberedningens ledamö-
ter: Herr W. Westergren i Nyfors N:o 98;
samt i öfrigt: Herrar

Öfveringenjören m. m. M. Brunskog, Tunafors,
Landtbrukaren H. Persson i Svallinge,
Gårdsägaren C. A. Forsberg i Nyfors N:o 23 och
Faktoriarbetaren C. F. Carlsson i Nyfors N:o 10.

Till deras suppleanter, i nu nämnd ord-
ning valdes Herrar
Folkskoleläraren J. B. Löwing i Nyfors N:o 63 A;
Fabriksarbetaren E. E. Strömberg i Nyfors 51 och
Fabriksidkaren J. W. Brattström i Nyfors N:o 50.

{§ 4.}
Jämlikt kommunalstämmans beslut den
31 nästl. Mars, § 4 hade fattigvårdsstyrelsen in-
kommit med förslag till kretsombud, att ställas
till fattigvårdsstyrelsens förfogande och hjälp i dess
arbeten, hvilket förslag nu af stämman godkän-
des, hvadan alltså följande kretsombud ut-
sågos, att tjänstgöra intill 1907 års slut:


{i 1:a distriktet,} kvarteren N:ris 5, 20, 21 och 22 i Nyfors:
4 ombud: Maskinarbetaren A. G. Skeppstedt i N:o 3,
Faktoriarbetaren C. F. Carlsson i N:o 10,
Faktoriarbetaren A. A. Rosenqvist i N:o 16, och
Låsarbetaren J. A. Gillerström i N:o 24.


{i 2:a distriktet,} kvarteren N:ris 6, 7, 18, 19, och 23 i Nyfors:
4 ombud: Metallarbetaren C. O. Svensson i N:o 26,
Fabriksidkaren J. E. Bäcklund i N:o 40,
Metallarbetaren O. Andersson i N:o 43 och
Metallarbetaren J. M. Åkerlund i N:o 52.


{i 3:e distriktet,} kvarteren N:ris 3, 4, 8, 9, & 17 samt Forshem i Nyfors:
3 ombud: Gårdsägaren Carl Andersson i N:o 63 A,
Hejarsmeden C. J. Jonsson i N:72 och
Förmannen P. E. Eriksson i Forshem.

{i 4:e distriktet,} kvarteren N:ris 10, 11, 15, och 16 i Nyfors:
3 ombud: Skrifvaren J. A. Lindqvist i N:o 74,
Verktygsarbetaren C. A. Andersson i N:o 102 och
Verktygsarbetaren L. A. Wibell i N:o 112.

{i 5:e distriktet,} kvarteren N:ris 12, 13, och 14, Forsboms
m. fl. vretar samt Wästermarken t. o. m. N:o 10:
2 ombud: Fabriksarbetaren C. E. Nilsson i N:o 98 och
Fabriksidkaren A. Asplund i Erikslund.

{i 6:e distriktet,} Wästermarken fr. o. m. N:o 11 samt
lägenheterna å Tunaförs, Hofs och Werrestorps ägor:
5 ombud: Smärglaren A. G. Olsson, Wästermarken 35,
Gårdsägaren C. V. Båth, Wästermarken 43,
Gjutmästaren C. A. Carlsqvist, Tunafors,
Metallarbetaren O. A. Rosqvist, Lindtorp och
Handlanden P. A. Lilja, Liljendal.

{i 7:e distriktet,} Skjulsta, Kälby, Skogstorp och Lagers-
berg:
2 ombud: Fabriksidkaren J. A. Sahlin, Skjulsta och
Godsägaren S. Persson, Lagersberg.

{i 8:e distriktet,} Frönäs, Mesta, Viby, Åsby
och Hagby:
2ombud: Hemmansägaren C. E. Moberg i Frönäs och
Landtbrukaren K. A. Lundgren, Mesta.

{i 9:e distriktet,} Flackersta, Flacksta, Kolsta
Lundby, Stenby och Svallinge:
2 ombud: Hemmansägaren J. A. Eriksson, Kolsta &
Arrendatorn Gustaf Eriksson, Stenby.

{ i 10:e distriktet,} Carl Gustafs stad och Gredby:
1 ombud: Arrendatorn Axel Andersson, Gredby.

{§ 5.}
Till ombud vid sammanträde inför kro-
nofogden den 16. nästkommande Juni, rö-
rande ifrågasatt öfverflyttning af
Åker och Selebo härad från Gripsholms
till Rekarne fögderi, valdes Öfverstelöjt-
nanten m. m. C. Hyltén - Cavallius.

{§ 6.}
Af Herr C. A. Kåberg väcktes förslag
att stämman, till det ungdomsmöte, som
är ämnadt att hållas å Djurgården invid
Eskilstuna instundandande midsommar-
helg, ville anslå ett belopp af 300 kro-
nor; förslaget remitterades till kommu-
nalnämnden för afgifvande af yttrande.

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius/

Justeradt.
/Erik Laurén,/
/Alfr, Kåberg/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 3 Juni 1906 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 maj 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105420.

Personrelationer