Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 maj 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 maj 1875

Anmärkning

Protokoll hållet vid lagligen utlyst Kommunal
Stämma med Fors Socken i Sockenstugan den
26 Maj 1875.

{§1.}
Till ledamöter i årets Taxeringskommitté valdes Herr Hofpredikanten
Prosten J.A. Ullgren, Herr Possessionaten C. Bergstedt, G. Andersson
i Kolsta, Herr Baron A. K:son Leijonhufvud å Hvilsta och
Fjerdingsmannen P.G. Andersson i Kolsta samt till suppleanter
A.F. Eriksson i Flacksta och Herr Kaptenen G. Blix.

{§2.}
Styrelsemannen vid Gevärsfaktoriet, Herr Kaptenen G. Blix, hade
i ingifven skrift af den 30 April fordrat ersättning för lemnadt
underhåll åt ogifta Mathilda Tillbom och Enkan Carolina Nor-
stedt; men som detta ärende på sätt det nu blifvit anhängigjordt
är att betrakta som ersättningsfråga fann stämman skäligt
förklara detsamma icke böra till någon åtgärd föranleda.

{§3.}
Beträffande af Carolina Norstedt, M.C. Lundgren, C. Westerlund, C. Sand-
berg och J. Löfgren gjord anhållan att Kommunal Nämndens
beslut af den 30 Mars § 3 måtte underställas Kommunalstämmans
pröfning på sätt § 46 i gällande Fattigvårdsstadga föreskrifver,
beslöt Stämman förklara, att som den af förenämnde personer
hos Nämnden gjorda ansökning icke egentligen innehåller
begäran om understöd på sätt i gällande fattigvårdsstadga
föreskrifves denna fråga icke skulle till någon stäm-
mans åtgärd föranleda, hänvisande Stämman i öfrigt
till föregående beslut i fråga om fattighjon vid Gevärsfaktoriet
före och efter år 1870.

{§4}
Af Herr Friherre A. K:son Leijonhufvud å Hvilsta väcktes motion
derom, att en kommittée måtte tillsättas för att reglera snöploglagen inom
Socknen samt att vägen förbi Lagersberg äfven måtte till snöplog-
ning indelas; och förklarade ordföranden sig icke kunna upptaga
denna fråga till behandling såsom icke tillhörande Kommunal-
Stämmans behandling och dessutom en gång afgjord genom
beslut i protokollet för 31 Mars § 4.

Sålunda uppläst och justeradt samma dag.

/C; Bergstedt:/
/L;F; Ståhlberg/
/Ax,K:son Leijonhufvud/

Uppläst från predikstolen d. 30/5 1875 af
/Jak,A, Ullgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 maj 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 juni 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105419.

Personrelationer