Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 juni 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 juni 1905

Anmärkning

Protokoll, hållet vid extra
kommunalstämma med
Fors socken i sockenstugan
den 26. juni 1905.


{§ 1.}
Genom remiss af den 13. dennes hade
Konungens Befallningshafvande på grund af
skrifvelse från Kungl. Kammarrätten af den
2. samma månad med öfverlämmande
af handlingarne rörande Fors och Klosters sock-
nars införlifvande med Eskilstuna stad, in-
fordrat kommunalstämmans yttrande öfver
hvad i fråga om väghållningsbesvärets ordnan-
de vid genomförandet af den i ärendet af-
sedda vägdelningen förekommit vid samman-
träde med de väghållningsskyldige inom
Väster - Rekarne väghållningsdistrikt inför Hä-
radsrätten den 18 sistl. januari äfvensom öfver hvad Ko-
nungens Befallningshafvande i underdånig skrifvelse
den 31. påföljande mars därom anfört.

Af de remitterade handlingarne in-
hemtades och skulle i protokollet införas:

att kokommitterade för beredning af frågan
om Klosters och Fors socknars införlifvande med
Eskilstuna stad den 5 och 6´ april 1904 föreslagit och
kommunalstämman med Fors socken den
28. juni samma år för sin del beslutit att efter
socknarnes skiljande från Väster - Rekarne härads
väghållningsdistrikt det nya stadssamhället
skall öfvertaga underhållet af allmänna vägar
inom Fors socken samt ersätta sagda väghållnings-
distrikt kostnaden för ny vägdelning med be-
lopp, som dock icke må öfverstiga 2.000 kronor;

att väghållningsskyldige inom Väster - Re-
karne distrikt inför Häradsrätten den 18. sistl. ja-
nuari yrkat att för förestående ökade utgifter
ifråga om ny vägdelning, gradering och väg-
uppskattning erhålla ersättning med en sum-
ma stor Kronor 3,863:54 och på grund af ökade
årliga utgifter blifva godgjorda med en sum-
ma i rundt tal af 25.000 kronor, samt

att Konungens Befallningshafvande i
underdånig skrifvelse den 31. mars detta år
på anförda skäl hemställt, att Fors socken må
afskiljas från Väster- Rekarne härads väghåll-
ningsdistrikt samt förenas med Eskilstuna
stad till en kommun, med skyldighet för
det sålunda uppstående nya stadssamhäl-
let att därefter ombersörja underhållet af
de allmänna vägarne inom Fors sockens
förutvarande område samt att godtgöra Väs-
ter - Rekarne härads väghållningsdistrikt kost-
naderna föär de till följd af socknens utgå-
ende ur väghållningdistriktet erforderliga
ny vägdelning och väguppskattning ned
högst 3,150 kronor.

Efter föredragning af hvad handlin-
garne i ärendet innehöllo, beslöt stäm-
man, att till alla delar biträda Konungens
Befallningshafvandes här ofvan angifna;
i underdånig skrifvelse den 31. mars 1905
framställda förslag.

Samma dag uppläst och godkändt.

Som ofvan.
/C, Hyltén Cavallius/
Kom. stämmans ordförande.

Justeradt
/H. Persson/
A. Hofgren/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 2. juli 1905 af:
/C. Sundström,/
v. P.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 juni 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105418.

Personrelationer