Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 juli 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 juli 1902

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
socken i sockenstugan
den 26. Juli 1902.

{§ 1.}
För att i enlighet med gällande föreskrif-
ter deröfver afgifva yttrande hade från
kommunalnämnden öfverlemnats en af åka-
ren E. G. Landegren i Eskilstuna till nämnden
ingifven och af frejdebevis åtföljd ansökan
om rätt att få i sin handelslokal i Grind-
stugan N:o 17, Nyfors samhälle, till afhemtning
försälja s.k. svagdricka i partier om mindre
än tio liter, hvilken ansökan af nämnden
tillstyrkts; och beslöt jemväl kommunalstämman
tillstyrka ifrågavarande ansökan , som alltså
skulle till nämnden återställas för att till
Konungens Befallningshafvande i länet insändas.

{§ 2.}
Genom utdrag af dess protokoll för den
31. sistl. Maj hade kommunalnämnden, med
framhållande att endast en barnmorska ej
vore tillräcklig för hela socknen och att
meddellösa personer, som egde påkalla fri
vård af den ordinarie barnmorskan, ej
hade någon att anlita om, hon - vore
upptagen af annan förrättning, före-
slagit, att kontraktet med socknens nuva-
rande barnmorska skulle uppsägas från
och med den 1. nästkommande Januari
samt taxan för förlossningar höjas och
kommunen, i samband med indragandet
af lönen, åtaga sig ersättningsskyldighet
för medellösa och mindre bemedlade per-
soners förlossning, hvarigenom samtliga
inom kommunen praktiserande barnmor-
skor tillförsäkrades ersättning för sina för-
rättningar.

Med anledning häraf beslöt kommunal-
stämman:

att kontraktet med socknens nuvarande barn-
morska fru Edla Widlund skall uppsägas från
och med den 1. Januari 1903;

att de barnmorskor, som utöfva sitt yr-
ke inom socknen äro fr. o. m. nästa år berättigade till ersätt-
ning enligt följande taxa:

förlossning åtta kronor,
vaccination femtio öre,
vaccination (när animal vaccin används) en krona,
lavemang femtio öre,
koppning, per glas tjugofem öre;

då bortresta ifrågakommer för sistnämnda
två slag af förrättningar tillkommer dessutom
en krona i traktamente; vid alla förrättningar
på längre afstånd än en kilometer från barnmor-
skans bostad skall hon hemtas med för års-
tiden lämpligt åkdon och på samma
sätt skjutsas till hemmet efter slutad för-
rättning, såvida ej annorlunda öfverens-
kommes;

att förlossningskostnaden för medel-
lösa personer utbetalas af kommunal-
nämnden ur kommunens kassa efter
det lemnade räkningar granskats och
medellösheten styrkts;

att halfva denna kostnad, för min-
dre bemedlade, efter enahanda grunder
betalas ur kommunkassan;

samt att kommunalnämnden eger,
efter tagen kännedom om i hithörande
fall rådande förhållanden i Eskilstuna
stad, utfärda de närmare föreskrifter som
erfordras rörande sättet för räkningarnas
aflemnande och betalningens verkställan-
de jemte kontrollen deröfver.

{§ 3.}
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar C. A. Thorild och E. Laurén.

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius/

Justeradt
/C. A. Thorild/
/Erik Laurén,/


Uppläst i Fors kyrka sönd d. 3 Aug 1902 af
/Alexis Engdahl./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 juli 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105416.

Personrelationer