Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 januari 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 januari 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors´ Socken
den 25 Januari 1872.

{§.1.}
I anledning af Kommunalstämmans beslut
den 15. December 1871. att godkänna då före-
tedd Fyrktals- och Debiteringslängd, hvari Carl
Gustafs Stads Gevärs Faktori påförts kommunal-
afgifter lika med andra beskattningsföremål,
hade Faktori Styresmannen Herr Kapitenen
Gust. Blix hos Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvande begärt förbud å verkställigheten af
ett Kommunalstämmans föregående beslut i
samma ämne af den 12 Januari 1870, såväl
för 1871 års afgifter, som framgent, till dess
den öfver sistnämnda beslut förda besvärs-
talan blifvit pröfvad och afgjord.

Nu företedt förslag till förklaring i ämnet
godkändes, innehållande detsamma bestridande
af Faktori Styresmannens framställning, då
beslutet af den 12 Januari 1870 ej mera är fö-
remål för Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes
pröfning utan handlägges hos Kongl. Kammar-
Rätten, samt beslutet den 15 December 1871
icke blifvit öfverklagadt och i allt fall hvilade
på lagliga beskattningsgrunder, vid det för-
hållande att Gevärs Faktoriet, enligt laga kraft-
vunnet utslag, ej vore att betrakta såsom
särskildt fattigvårdssamhälle.

Uppläcdt och Jucteradt:

/D Hermelin/
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Carl Joh; Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 januari 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105403.

Personrelationer