Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 april 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 april 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunalstäm
ma med Fors Socken i Sockenstugan
den 25 April 1896.

§ 1.
Sedan, uppå derom framstäld förfrågan, Stäm-
man förklarats vara lagligen utlyst, utsågos
Herrar A. G. Larsson och A. P. Sparring att,
uppå kallelse af ordföranden, justera detta pro-
tokoll.

§ 2
För att i enlighet med 10 § i Kungl. Kungörelsen
af 24 Maj 1895, angående vilkoren för försäljning
af bränvin och andra brända eller destillerade
spiritieösa drycker deröfver afgifva utlåtande
föredrogs att af Herrar P. A. Larsson i Svedborg
G. Larsson i Johanneberg och P. A. Andersson i
Esplund till Kommunal Nämndens ordförande in-
gifvet, att minuthandel med bränvin
må inom Kommunen idkas från och med den
1 instundande November, äfvensom Kommunal-
nämndens deröfver afgifna yttrande, innefattande
afstyrkande af det gjorda förslaget; efter det
en talare yrkat att Kommunalstämman
skulle såsom sitt utlåtande, instämma i Nämndens
afstyrkande yttrande, blef detta Stämmans
beslut; i följd hvaraf frågan, enligt ofvan
åberopade lagrum såsom af Kommunalstäm-
man ogillad, förfallit.


§ 3.
Företogs medels slutna sedlar val af ledamö
ter och suppleanter i innevarande års taxerings
nämnd; och utsågos till ledamöter:
Förvaltaren A. Svedin vid Carl Gustafs Stad med 14568R. [riksdaler]
Godsegaren S. Persson vid Lagersberg med 13748R.
Disponenten Josef Edv Jonson vid Skogstorp med 13060R.
Handlande C. A. Thorild i Kina med 11399R.
Stations inspektoren J. Ericsson med 8977R.

samt till Suppleanter
Ingeniören M. Brunskog med 6316R
Förman A. G. Larsson med 4667R
Sergeant E. A. Lindholm med 2920R.

§ 4.
Årets mantals- och Skattskrifningslängder,
till gransking förelagda, blefvo utan anmärk-
ning godkända.

Som ofvan
/A, Svedin/

Justeradt
/A. Gustaf Larsson/
/P. Sparring/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 3 Maj 1896 af
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 april 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105399.

Personrelationer