Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 oktober 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 oktober 1896

Anmärkning

Protokoll fördt vid Kommunalstäm-
ma med Fors Socken i Sockenstugan
den 24 Oktober 1896.

§ 1
Sedan, uppå derom framstäld förfrågan, Stäm-
man förklarats vara lagligen utlyst, utsågos
Herrar Ingeniören M. Brunskog och Handlan-
den C. A. Thorild att Lördagan den 31 dennes
justera dagens protokoll.

§ 2.
Af Kommunal Nämnden upprättad förteck-
ning öfver personer, hvilka till följd af sjuk-
dom, fattigdom eller andra orsaker böra
från personella utskylder befrias, företeddes,
granskades och godkändes.

§ 3.
Till God man för tillsyn öfver förmynder-
skap inom kommunen för en tid af fyra
år, från och med ingången af år 1897, valdes förvalta
ren A. Svedin vid Carl Gustafs Stad

§ 4.
För yttrandes afgifvande föredrogs en af Hand-
landen Carl Ahlin hos Kommunal Nämnden
gjord framställning om rätt att i sin handels-
bod vid Fridhem å Grindstugan hålla till
afhemtning tillhanda maltdrycker i partier om
mindre än tio liter, hvarom nämnden lemnat
afstyrkande utlåtande; efter öfverläggning beslöt
Stämman, på de af nämnden anförda skäl, instäm
ma i det afstyrkande utlåtandet, i följd hvaraf
frågan förfallit.

§ 5.
Af Kakelugnsmakaren J. Westerdahls arfvin
gar gjord framställning om afskrifning af
Kommunalutskylder för år 1895 blef af
Stämman afslagen, på den grund att dessa
arfvingar finnas upptagne som egare till
Grindstugan N:o 21.

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt
/Magnus Brunskog/
/C. A. Thorild/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 1
November 1896 af
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 oktober 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105397.

Personrelationer