Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 oktober 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 oktober 1891

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie kom-
munalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 24 Oktober
1891.§1.
Sedan, uppå framstäld förfrågan, Stämman förklarats vara lag
ligen utlyst, utsågos Herrar C.A. Thorild och
A.J.Westersson att justera dagens protokoll


§2.
Det af nämnden upprättade förslaget till Stat
för nästkommande år godkändes sålunda

{Utgifter}
Brist att fylla nästa år 1500-

{Till Fattigvården}
Lön och kost åt förestånderskan med familj 754-
Lön och Stat åt dräng 375-
Läkarearvode 75-
Predikobiträde vid Tacktorp 50-
Kläder och underhåll åt hjon derstädes 2650-
Underhåll af hus, dragare och inventarier 600-
Onera vid Tacktorp 100-
Ränta och amortering af fattiggårdslånet 1610-
Till hjon utom anstalten 1200-
Extra och oförutsedda utgifter {486-}

7000-

{Till öfriga behof}
Lön till Barnmorskan 200-
Lön till fjerdingsman och brandrotemästare 330-
Lön till Polisman i Nyfors 500-
Jura Stolae till pastor samt för präst
uppbörden 200-
Ränta och amortering å jernvägslånet 900-
Skrifmaterialier och protokollsföring 500-
Oförutsedda behof {370-}

{3000-}
12400-


{Inkomster,}
{som ej behöfva uttaxeras}
Oräknad afkastning af Tacktorp 3000-
Hjonens arbete för främmande räkning 250-
Hundskattemedel 250-
Bränvinsmedel {300-}
3800-

{erforderlig uttaxering}
Till fattigvården: 3600 fyrkar à 13 öre 4680-
Till Öfriga behof: 3600 fyrkar à 12 öre 4320-

= 9000-
Afgår beräknad afkortning {400-}

{8600-}

12400-
§3.
Af Herr C.A. Thorild väcktes motion derom, att de
kommunala annonserna för framtiden måtte intagas
jemväl i den i Eskilstuna utkommnade
Eskilstuna Kuriren.

Som ofvan
/A Svedin/

justeradt
/C.A. Thorild/
/A.J. Westersson/

Uppläst från predikostolen Söndagen den 1 Nov. 1891
af /A.Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 oktober 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105396.

Personrelationer