Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 mars 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 mars 1905

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordina-
rie kommunalstämma med
Fors socken i sockenstugan
den 24 Mars 1905.

{§ 1.}
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
Öfveringeniören M. Brunskog och Godsäga-
ren G. A Gibson,

{§ 2.}
Föredrogs revisorernas berättelse öfver verk-
ställd granskning af kommunalnämndens
räkenskaper och förvaltning för år 1904,
hvaruti revisorerna - under påpekande af
dels att ej legitimerad veterinär användts då
en af fattiggårdens hästar insjuknat, dels ock
att kommunalnämnden ej jämlikt kommu-
nalstämmans beslut infordrat anbud å
leverans af förnödenheter till fattiggår-
den - tillstyrkte att ansvarfrihet bevilja-
des nämnden; denna revisorerna till-
styrkan bifölls af stämman.

{§ 3.}
Företogs till behandling det sedan nästföre-
gående ordinarie stämma hvilande för-
slaget att höja det till kommunalnämndens
ordförande utgående anslaget till proto-
kolls- och räkenskapsföring med 500 kronor;
och blef, sedan såväl bifall till förslaget
som afslag å detsamma yrkats samt för-
slag att höja anslaget med allenast 200
kronor framställts, det hvilande förslaget
efter votering med 17.032 röster mot 3.428 rö-
ster, som afgåfvos för afslag, af stäm-
man bifallet.

{§ 4.}
Från kommunalnämnden hade till
stämman öfverlämnats fattiggårdsföre-
ståndarens begäran om höjning af hans
kontanta lön från 1000 till 1.400 kronor,
hvilken begäran Nämnden på anförde
skäl afstyrkt. Efter öfverläggning, hvar-
under yrkats afslag å framställningen,
lönens höjande med 200 kronor, ärendets
öfverlämnande till kommunalnämnden
som skulle i detsamma besluta, samt
dess återremitterande till kommunal-
nämnden för ytterligare behandling,
blef sistnämnda yrkande af stämman
bifallet.

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius/

Justeradt
/Magnus Brunskog/
/G. Albert Gibson/

Uppläst i Fors kyrka Sönd. den 2 April 1905 af
/E. Malmborg./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 mars 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105392.

Personrelationer