Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 mars 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 mars 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken
den 24 Mars 1864.

{§.1.}
Mönstrades församlingen äldre fattiga och be-
stämdes understödet till dem för sex månader, från
den 1 instundande Julii till årets slut, sålunda

1:o {Inom fattighuset.}

N:o 1. Förestånderska. vakant.
2. Ofärdiga Brita Sofia Carlsdotter erhåller vanlig
fattigkost och i månaden 1 Rd.
[Riksdaler]
3. Carl Perssons Enka Brita Ersdotter erhåller vanlig
fattigkost och i månaden - 1:-
4. Enkan Anna Maria Lund erhåller vanlig
fattigkost och i månaden - 1:-
{samt anslag till ett par kängor}
5. Enkan Anna Brita Soldin erhåller vanlig
fattigkost och i månaden - 1:-
6. Enkan Maria Ersdotter erhåller vanlig
fattigkost och i månaden - 1:-
7. Enkan Kjellqvist erhåller vanlig
fattigkost och i månaden - 1:-
8. Enkan Elisabeth Lindström erhåller vanlig
fattigkost och i månaden - 1:-
9. Enkan Piff erhåller vanlig
fattigkost och i månaden - 1:-
10. Enkan Brita Stina Lundqvist erhåller vanlig
fattigkost och i månaden - 1:-
11. Mindre vetande Catharina Olsdotter från spik-
smedstorp erhåller vanlig
fattigkost och i månaden - 1:-
12. f.d. Torparen Branting och hans hustru få
bo i fattigstuguKammaren, erhåller vedbrand och
i månaden - 1:50
*samt få betalning för vedspäntning åt fattighuset.
13. Mindre vetande Stina Olsdotter får bo i fattig-
huset och extra understöd i händelse af behof.

för biträde i fattighuset, i brist af Sköterska, erhålla
fattighushjonen gemensamt 1 Rd á 1Rd 50öre i månaden
efter göromålens beskaffenhet.
* 12. f.d. Torparen Branting erhåller 1 Rd famren
för den ved han späntat åt fattighuset från
den 1 Januarii detta år.

2:o {Utom fattighuset}

N:o 14. Olof Olssons Enka på Åsby egor, i månaden 1 Rd 85.
15. Förlamade Skräddarelärl. Joh. Oskar Flodberg i månaden 1:50
16. Enkan Brita Flodin i Lustigstugan i månaden 2:35
17. f. pigan Catharina Persdotter från Båtsmansbacken i månaden 1:-
18. Enklingen Lars Nilsson från Mesta, 4 Rd i hyreshjelp
på halfåret samt sjukhjelp efter behof.
19. Enkan Sofia Lovisa Hedlund på Båtsmansbacken,
hyreshjelp på halfår 3 Rd 75 öre.
20. Enkan Ljungberg på Fors Socken, hyreshjelp på
halfår 3 Rd.
21. Sågaren Sjöqvists Enka, hyreshjelp på halfår 5 Rd.
*)22. f.d. Smeden J.Skog vid Hof, hyreshjelp på halfår 4 Rd.
[Marg:*(född 1797.)]
23. Sjukliga Enkan Brita Cath. Lundgren på Hvilsta egor, hyres-
hjelp på halfår 4 Rd.

{§.2.}
Understödet till denna församlings fattiga barn
af Galleenska medlen bestämdes för sex månader,
från den 1 Julii detta år till årets slut, under förut-
sättning af Kyrkorådets samtycke; och skulle dessa
barn i hvarje månad erhålla:

N:o 1. Aflidna pigan Kajsa Lotta Larsdotters från Fors
Socken dotter {Regina Charlotta} hos Smeden Hammar-
bäck på Tunafors - 1:25
2. Samma qvinnas dotter {Johanna} hos Skräd-
daren Hellmark i Eskilstuna - 4:-
3. Enkan Göranssons barn på Fors s:n, hos henne - 2:-
{och hyreshjelp på halfår 6 Rd.}
4. Afl. Lars Peter Olssons 2:ne barn hos modren i L:la Myran - 4:-
5. Afskedade Soldaten Per Erik Kopps 2:ne döttrar
hos Nämndemannen And. Persson i Kohlsta - 4:-
6. Afl. Drängen Per Erik Persson på Gredby egor son
{Carl Erik}, hos Statdrängen Carl Johan Petersson vid
Thorsberga, Stenqvista socken, - 4:-
N:o 7. Samme mans dotter {Johanna Sofia} hos Skräddaren
Carl Erik Larsson i Löfhult, Lijsta socken, - 4:-
8. Afl. Drängen Fredrik Gustafssons Enkas barn
på Fors socken, hos henne, - 3:-
9. Gesällen Anders Gustaf Hellmans Enkas
barn i Carl gustaf stad, hos henne, - 3:-
10. Bortflyttade hustru Hagströms hos Torparen Anders
Persson i Råbergstorp på Kohlsta egor qvarlemnade
dotter {Sofia Josefina}, förskottsvis för modren - 2:-
11. Arbetskarlen Lars Andersson i Brunnsbacken Enkas
barn, hos henne - 2:-
{få mat vid Skolan, då de den bevista
samt hyreshjelp på halfår 6 Rd.}
12. Afl. Drängen Gustaf Anderssons från Hagby son
{Carl Gustaf}, hos afsked. Soldaten Skön i Gran-
lund, Öja socken, - 4:-
13. Arbetskarlen Peter Perssons på Westermarken
Enkas 2:ne söner,{ofärdige Johan} och {Frans}, hos henne, 5:-
14. Skräddaren Anders Erikssons på Löppinge egor
7 barn, hos honom - 5:-
15. Afl. Torparen Nils Perssons i Svartkällan, Kälby
egor, Enkas 6 barn, hos henne - 3:-

{§.3.}
Företeddes följande räkenskaper för Fors Socken år 1863,
hvilka blifvit af Revisorerne granskade och god-
kände, neml.

1:o räkning öfver Kommunalkassan, med en behållning vid
årets slut af - Rd 841,88.

2:o räkning öfver underhållsmedlen åt fattiga barn
af Galléenska medlen, utvisande att dessa
under året upgått till 648 Rd.

3:o räkning öfver Församlingens enskildta kassa för
diverse behof, med en behållning vid årets slut af Rd 9,63.

4:o räkning öfver församlingens Rothoffska kassa; med
en behållning vid årets slut af dels grundkapitalet
Rmt Rd 20 000 Rd, dels af besparde räntor 330 Rd 95 öre.
[Rikmynt, Riksdaler]

Dessa räkningar blefvo äfven nu utan anmärkning lem-
nade; och beslöts att af Kommunalkassans be-
hållning finge användas erforderligt belopp för
liqviderande af församlingens skuld för Sockenstugu-
byggnaden, äfvensom att behållningen 9 Rd 63 öre
i församlingens Enskildta, för diverse behof afsedda,
Kassa skulle öfverföras till Kommunalkassan,
hvarefter den såkallade Enskildta kassan skulle
indragas.

{§.4.}
Vice Klockaren Zilander, som har Sockenstugans städning om hand,
skulle förständigas fullgöra sin skyldighet dervid mera ordentligt.

{§.5.}
Sedan Kloster Socken beslutat att försälja sin del i Fattigmagasinet,
så fattades nu enahanda beslut för hvad rörer den del
Fors Socken eger i samma magazin.

{§.6.}
Herrar C. Bergstedt och W.A. Öhman valdes att granska rä-
kenskaper öfver fattigmagazinet.

{§.7.}
Beslöts att klagan skulle hos Kongl. Kammar Rätten anföras
öfver Konungens Befallningshafvandes Utslag den 9 dennes, ifråga
om Pigan Johanna Sofia Andersdotters från Rosenholm försörjning.

{§.8.}
Herr Possessionaten C. Bergstedt på Lagersberg och Herr Baronen D. Hermelin på
Åsby utsågos till valmän för Fors Socken vid nästblifvande Lands-
tingsmannaval.

/C;Bergstedt./

Uppläst och justeradt
/Sv Palmgren/
/L.F;Ståhlberg/

Uppläst i Kyrkan d.28 Mars 1864 af
/C.A. Lönroth./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 mars 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105389.

Personrelationer