Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 maj 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 maj 1890

Anmärkning

Protokoll, hållet vid KommunalStäm-
ma med Fors Socken i Sockenstugan
den 24 Maj 1890.

§1.
Sedan, uppå framstäld förfrågan, Stämman förklarats
vara lagligen utlyst, utsågos Herrar S. Persson å Lagers-
berg och H. Persson å Svallinge att Lördagen den 21
dennes kl. 1 eft.m. justera detta protokoll hos ordfö-
randen.

§2.
KommunalStämma hade, uppå derom framstäldt för-
slag, blifvit till denna dag utlyst för att besluta, huru-
vida Kommunen vore villig utse ett ombud att närva-
ra vid Oxelösund - Flen - Westmanlands jernvägsaktie
bolags bolagstämma i Stockholm den 4 instundande
Juni samt att dervid föra talan för Kommunens i
sagda bolag egande aktier; efter härom förd diskussion
och sedan yrkanden framstälts, {dels} att sådant ombud
skulle sändas, som för sin resa skulle erhålla skälig
godtgörelse af Kommunens medel, {dels ock} att ombud
skulle utses endast för såvidt ombudet utförde sitt uppdrag
utan kostnad för kommunen, blef efter slutad diskussion
votering begärd, hvarvid det första yrkandet bifölls med
952 röster mot 897, som afgåvos för det senare.

Såsom ombud utsågos derefter fabrikören Arvid Nilsson
i Eskilstuna, till hvilken Kommunens egande 150
aktier sålunda skola i vederbörlig ordning utlemnas.

Som ofvan
/A Svedin/

Den 31 Maj 1890 uppläst och justeradt
/H. Persson/
/S. Persson/

Uppläst från predikstolen Söndagen den 1 Juni 1890
af /J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 maj 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105388.

Personrelationer