Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 februari 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 februari 1883

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal
Stämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 24
februari 1883.

§1.
Stämman förklarades vara lagligen
utlyst

§2.
Kommunens röstberättigade medlemmar hade
blifvit kallade för att i anledning af derom
erhållen remiss afgifva underdånigt yttrande
i anledning af Komiterades för reglering af
Rikets indelningar underdåniga betänkande i bil A.
IV Södermanlands län N:o 18, rörande oregelbun-
denheter mellan Kloster och Fors Socknar.

I afsigt att Eskilstuna å må komma att i alla
afseenden utgöra gräns mellan båda förenämn-
da socknar föreslå komiterade

{dels} att Eskilstuna jernmanufaktur Aktie Bo-
lag tillhöriga till Tunafors bruk lydande verk,
hvilka tilhöra Fors Socken, ehuru de äro belägna på
åns högra strand inom Kloster Socken måtte
i alla afseenden öfverflyttas från Fors till
Kloster, {dels} ock att en del af Eskilstuna Kungs
ladugård, kallad Kronhagen, och tillhörande
Kloster, ehuru belägen på åns venstra strand
inom Fors Socken, måtte till: denna senare
Kommun öfverflyttas. Efter med anledning
häraf förd diskussion, under hvilken hvarandra
motsatta åsigter framstäldes, blef efter fram-
stäld proposition omröstning begärd, hvar-
vid uppstäldes och godkändes följande vote-
ringsproposition

"Den som vill, att stämman såsom sitt yttrande
skall förklara sig ej hafva något att invända
mot den föreslagna öfverflyttningen röste {ja}"

"Den det ej vill röste {nej}"

Efter skedd omröstning befanns densam-
ma hafva utfallit med 1284 ja och 1019
nej i anledning hvaraf stämman be-
slutat i enlighet med japropo-
sition, dock beslöts att i afgifvande
yttrande framhålla, att ingen af de föreslag
na öfverflyttningarne är af beskaffenhet
att föranleda kommunen att derför vilja belasta
sig med några utgifter.

Derjemte beslöt stämman påpeka, att en
äng kallad Bredängen, tillhörande Tuna kyrkoherde-
boställe i Fors Socken samt i dess mantal och
taxering inbegripen, är belägen inom Kloster
Socken, hvadan reglering jemväl i detta afseen-
de vore önskvärd.

Slutligenoch ehuru Kongl. Maj:t ej derom infor-
drat stämmans yttrande, beslöts att i den
aflåtna skrifvelsen protestera mot den af
komiterade jemväl föreslagna öfverflyttningen
af gevärsfaktoriet från Fors till Eskilstuna under anhållan att,
innan detta mål företages och afgöres, Stämman
må beredas tillfälle inkomma med yttrande och
dervid närmare anföra de skäl, som tala
mot en sådan öfverflyttning, så mycket
mer som det till stöd för den föreslag-
na åtgärden anförda skäl att gevärsfak-
toriet "är beläget mellan de på ömse sidor om
Eskilstuna å liggande delar af Eskilstuna
stad" icke, så vidt stämman kunnat
utröna, är med verkliga förhållan-
det öfverensstämmande.

§3
Herr Baronen A. K:son Leijonhufvud och
Kamreraren G.V. Kumlien utsågos att
justera detta protokoll och underskrif
va det till Kungl. Maj:t stälda yttran-
det i ärendet.
Som Ofvan

/A.Svedin./

Uppläst och godkändt d. 26. 2. 83.

/Ax,K:son Leijonhufvud/
/Victor, Kumlien/

Uppläst i Fors Kyrka den 4:de Mars
år 1883 betygas af

/Axel Waetter/
Comminister i
Fors.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 februari 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105387.

Personrelationer