Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 januari 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 januari 1900

Anmärkning

Protokoll, hållet vid extra
Kommunalstämma med
Fors socken i Sockenstugan
den 23 Januari 1900.

{§1.}
I enlighet med Lagen angående fjerdings-
mansbestyrets utgörande af den 29. September 1899,
§2, valdes till fjerdingsman för tre år, räk-
nadt från den 1. dennes, nuvarande Fjerdings-
mannen, Handlanden C. A. Thorild i Kina.

[MARG: Exp. till Kronof. Anderson
d. 31/1 1900
CH:nC:s]

{§2.}
På grund af under senare år ökade
göromål fann Stämman godt besluta, att
lönen för fjerdingsmannen skulle under
förenämnda tre år utgå med 1200 kronor
per år; skolande fjerdingsmannen, förutom
de enligt Nådig instruktion af 29 September 1899
honom åliggande skyldigheter, jemväl biträda
vid utdelningen af kommunal- och prest-
debetsedlar samt uppbörden af dessa me-
del och derjemte utöfva den Kommunal-
nämnden tillkommande tillsyn öfver
minderårigas användande i arbete vid
handtverk och fabrik m. m.

[MARG: Exp. Torild
23/2]

{§3.}
Att justera detta protokoll utsågos Dispo-
nenterne A. Svedin och J. Jonsson
Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius./

justeradt
/A, Svedin./
/Joseph. Jonson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 28 Januari 1900 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 januari 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105379.

Personrelationer