Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 januari 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 januari 1899

Anmärkning

Protokoll, fördt å kommunal-
stämma med Fors socken den 23
Januari 1899.

§.1. Sedan uppå framstäld fråga stämman
förklarats vara lagligen utlyst, utsågos Her-
rar Kassaförvaltaren R. Lingmark och Fakto-
riskrifvaren E. Laurén, båda vid Carl Gustafs
stad, att den 28 dennes justera detta pro-
tokoll.

§.2.
På anmodan af vederbörande domhafvan-
de företogs val af Nämndeman för socknen
efter Landtbrukaren Håkan Persson i Sval-
linge, och utsågs dertill gårdsegaren C.Ax. Borg-
ström i Nyfors.

[MARG:Exp. i prot. utdr I. Domh. i W.o Ö.R C. 30/1 99.]

§.3
På grund af §.25 F K L beslöt stäm-
man, att dess protokoll med tillhörande
handlingar och bilagor, skulle enligt ord-
förandens förslag förvaras å styresman-
nens expeditions - rum vid Carl Gustafs
stads gevärsfaktori.

§.4
Förslag om sockenstugans repara-
tion och eventuella tillbyggande väcktes,
men återtogs för att vid kommande kyr-
kostämma åter upptagas, sedan påpekadt
blifvit att denna fråga borde af kyrkostäm-
ma handläggas.

Som ofvan

/C,Hyltén Cavallius./

Justeradt:
/Rich Lingmark/
/Erik Laurén/

Uppläst i
Fors kyrka söndagen den 27 Januari 1899. af
/C.Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 januari 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105378.

Personrelationer