Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 april 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 april 1887

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstämma
med Fors Socken i Sockenstugan den
23 April 1887.

§1.
Stämman förklarades, uppå derom framstäld förfrågan
vara lagligen utlyst, hvarefter Herrar Ingeniören M.
Brunskog och Ingeniören Aug Ståhlberg utsågos att
justera dagens protokoll.

§2.
Kommunens röstberättigade medlemmar hade till denna dag
blifvit kallade för att utom annat afgifva infordradt
yttrande öfver väckt förslag, att Eskilstuna jern Manu-
faktur Aktie Bolags och Stålfors fabriks egor äfven-
som lasarettstomten, Eskilstuna, Kloster och Fors försam-
lingars kyrkas område, kyrkoherdeboställe och klockare-
gård måtte inbegripas i den samfällighet, inom hvilken,
under benämningen Nyfors Samhälle, byggnads Stadgan,
ordnings - Stadgan och brandstadgan för rikets Städer samt
hälsowårds - Stadgan för riket, i hvad den afser stad, vore i
fråga att i tillämpliga delar blifva gällande. Sedan samman-
fattning af frågans innebörd blifvit lemnad samt vederbörande
egares och innehafvares äfvensom Kyrkostämmans och
Kommunal Nämndens afgifna yttranden blifvit upp-
lästa yrkades under den diskussion, som derefter upp-
Stod, {dels} att Kommunal Nämndens yttrande måtte för-
klaras ogiltigt, emedan kallelse till Nämndens samman-
träde delgifvits en ledamot genom budskilkning dagen
före sammanträdet och då ej meddelats, hvilket ärende
som skulle komma att behandlas, {dels} att instäm-
ma i nämndens afgifna yttrande, {dels} att bifalla det
väckta förslaget om förenämnda lägenheters
införlifvande med det nya, föreslagna samhället
Nyfors, {dels} ock att stämman såsom sitt yttrande" ville
instämma i det uttalande, som det föreslagna samhällets
invånare enat sig om vid sammanträdet inför Kronofogden den 25
Augusti sistlidet år rörande det föreslagna Samhället"
Sedan diskussionen förklarats afslutad, och ordföranden erin-
rats, att nämndens beslut fattats af föreskrifvet antal ledamöter,
och att kallelse till Nämndens sammanträde ej behöfde innehålla
uppgift om dervid förekommande ärenden samt i allt fall
Kommunal Stämman ej vore forum för upptagande af besvär
mot Kommunal Nämndens beslut i detta fall, så kunde yrkandet
om ogillande af Nämndens beslut ej upptagas. Då vidare yrkan-
det om bifall till det väckta förslaget återtogs, samt uppå
framstäld proposition ordföranden förklarat sig anse
yrkandet om bifall till Nämndens förslag vara med öfver-
vägande ja besvaradt begärdes votering, hvarvid uppstäldes
följande voteringsproposition

"Den som vill att Stämman skall instämma i Nämndens afgifna
yttrande röster ja."

" Den som vill, att Stämman skall såsom sitt yttrande instäm
ma i det uttalande som samhällets medlemmar enat sig om vid
sammanträdet inför Kronofogden den 25 Augusti sistlidet år
rörande att föreslagna samhället röstar nej."

Efter verkstäld votering befanns densamma hafva utfal-
lit med 7487 ja 6667 nej, hvadom stämman beslu-
tat i enlighet med ja propositionen.


Innan voteringen afslutats anmälde sig Slagtaren
G. Larsson vid Johanneberg, såsom numera egare till
Grindstugan, vilja utöfva den rösträtt, som tillkommer
förre egaren af nämnda lägenhet, Herr L. Pettersson. Men
då ingen officiel uppgift härom kunde företes, och ingen
anteckning härom fanns i röstlängden, kunde sådan
brett ej Larsson tillerkännas.

Emot Stämmans beslut anmäldes reservation af Herr J. Engström
och C.A Thorild.

§3.
Vid företaget val af nämndeman efter A.G. Andersson
i Kohlsta som i denna egenskap tjenat mer än 6 år
och nu förklarade sig ej vilja blifva återvald, utsågs
medels öppen omröstning fjerdingsmannen, hemmans
egaren Erik Gustaf Larsson i Flacksta.

§4.
Årets mantalslängd företeddes, granskades och
godkändes.

§5.
Afkortningslängden öfver Kronoutskylder för
nästlidet företeddes, granskades och godkändes
Som ofvan

/A.Svedin/

Vid justeringen af förestående protokoll inlemnades af
flera röstberättigade en så lydande reservation mot ären
det i § 2

Med anledning af det beslut Kommunal stämman i
Fors Socken i dag fattat få undertecknade anmäla
vår reservation och anser vi att stämman i dag fattat
ett beslut som helt och hållet är stridande emot den all-
männa meningen äfvensom emot hvad behofvet och nöd-
vändigheten påkallar ty de som i dag utgjorde majori-
teten bestodo endast af ett tiotal stora godsegare som
enligt af deras diskussion att döma helldre sågå på
egna fördelar än på det allmännas bästa, då alldeles
ostridligt är, att de lägenheter, hvarom Stämman i dag
beslutat voro i fullt lika stort behof att underkastas
byggnads - och helsowårds - Stadgan m.m. som nå-
gon annan af de föreslagna lägenheterna.

Fors den 23 April 1887.

/Joh. Engström/ /C.A. Thorild./ /J Magnusson/
/A.P. Andersson/ /C.O.Jansson/ /S.A. Gaffe/
/G. Larsson/ /J Olsson Westerberg/ /J.A. Johansson/
/A.G. Gustafsson/ /C.E.A. Carlsson/ /P.A. Andersson/
/C.W. Mälqvist/ /J. Nilsson/ /A.G. Jonsson/
/P.J. Jansson/ /C.J. Gustafsson/ /C.A. Forsmark/
/E.A. Falk/ /A.G. Andersson/
/L. Bengtsson/ /A.F. Andersson/ /O.P. Eriksson/
/G.F. Lundqvist/ /L.W. Sjögren/ /C G. Häll/
/F.E. Wernqvist/ /A.J. Jansson/ /P.A. Brink/
/G.E. Kling/ /P.W. Lindqvist/ /P.A. Larsson/
/C.G. Schelin/ /P.O. Pettersson/ /J.E. Strid/
/F.T. Söderbäck/ /C.E. Söderbäck/ /C.F. Söderbäck/
/C.A. Rosell/ /O.W. Olsson/ /L. Hellqvist/
/C.A. Carlsson/ /F.A. Gustafsson/ /E.J. Uhr/
/A.G. Gustafsson/ /J.W. Pettersson/ /M.A. Sahlin/
/C.A. Pettersson/ /F.A. Carlsson/ /K.J. Tunström/
/P.A. Carlsson/ /A.L. Björk/ /C.W. Blomqvist/
/A.F. Lundqvist/ /Jonas Ersson/ /P.G. Pettersson/
/A.E. Eriksson/ /G.A. Eriksson/ /A. Larsson/
/J.L. Blomberg/ /C. Larsson/ /E.G. Lendin/
/C.V. Andersson/ /C.J. Olsson/ /C.E. Molin/
/I.H. Eriksson/ /E. Nilsson/ /P.O. Eriksson/ /P.G. Eriksson/
/C.E. Lindfors/ /Erik Molin/ /A.G.Molin/ /J. Pettersson/
/Carl Carlsson/ /Albert Carlsson/ /C.A. Löfgren/,Mosebacke
/L.W. Adolfsson/ /J.W. Berglöf/ /J.E. Andersson/
/J.E. Berggren/ /A.G. Fredriksson/ /A.E. Eriksson/
/A.F. Eriksson//A.G. Andersson/ //L.Fr Johansson/
/G.M. Grahn/ /P.O.F! Engström/ /A.P. Andersson/
/P.E. Eriksson/ /Charlotta Larsson/ /C.L. Söderberg/
/C.Fr Andersson/ /P.Johansson/ /A.P. Andersson/
/L.J. Johansson/ /C.Johansson/ /R.V. Sjölin/
/C.E. Fredriksson/ /C.E. Lundin/ /C.O. Sjöstedt/
/A.G. Thunholm/ /Sig Starck/ /R.J. Ryman/
/C.G. Hellgren/ /C.Fr Andersson/ /E.P. Eriksson/
/A.O. Blomgren/ /G.J.L. Öijlund/ /M. Jansson/

Mot Kommunalstämmans beslut, angående det ifrå-
gasatta nya samhället Nyfors, får underteck-
nad nnmäla sin reservation och oaktadt
Komunalnämden m. fl. förklarat ej någon
anledning skulle finnas att tillämpa Helso-
vårds m. fl. stadgas på det mellan jern-
ne
vägen och ån belägna egendomarna, vågar jag
påstå att vid kyrdeherde bostället, hvilket ligger
alldeles invid staden, för närvarande är så
illa inrättadt med afträden och öfrigt som
inneverkar på Helsovården att der {säkert} är det
första ställe inom det föreslagna samhället
en Helsovårdsnämd behöfver ingripa hvad
Tunafors och Stålfors/fabriker beträffar syssel-
sättas der i allmänhet öfver 200 arbetare och
utan att vilja påstå att ej att der för närva-
rande är väl anordnadt hvad smidt-
ta beträffar tror jag dock ej någon vill be-
strida att vid så pass stora fabriker frågor
kunna uppstå lämpliga att behandlas af
Helsovårdsnämd

För öfrigt vill jag påpeka att till dedt
resultat stämman kommit, Ståhlfors
bidragit med 1878 röster.

/Aug; Stålberg/

Justeradt den 24 April 1887.

/Magnus Brunskog/
/Aug; Ståhlberg/

Upplä|t i Forss Kyrka den 24:de April år
1887 betygas af
/Axel Waetter/
Com län.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 april 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105377.

Personrelationer