Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1894

Anmärkning

Protokoll,fördt vid ordinarie Kommunal-
Stämma med Fors Socken i Sockenstu-
gan den 22 Oktober 1894.

§1.
Sedan ,uppå framstäld förfrågan Stämman
förklarats vara lagligen utlyst utsågos Herrar C.A.
Thorild och C.S. Starck att Lördagen den 27 dennes kl.
12 på dagen justera detta protokoll hos ordföranden.

§2.
Upplästes nämdens förslag till Stat för nästkommande år
hvarvid yrkades,att lönen till fjerdingsman måtte nedsättas
från föreslagna 400 kronor till 250 och 300 Kronor, hvaremot
å andra sidan yrkades godkännande af nämdens för-
slag;efter slutad öfverläggning och framstäld propo-
sition blef det förstnämda yrkandet Stämmans be-
slut i sammanhang hvarmed beslöts,att posten oför-
utsedda behof skall ökas med 150 Kronor hvadav
Staten för nästkommande år fastställdes sålunda:

{Utgifter}
Till fattiggården:
Lön och kost åt föreståndaren 800:
Lön och Stat åt dräng 375:
för bokföring vid fattiggården 50:-
Kläder och underhåll åt hjon vid anstalten 3800-
Underhåll af hus ,dragare och inventarier 600
Onera vid fattigvården 100.-
Ränta á amortering af fattigvårdslånet 1610:-
Underhåll af hyra utom anstalten 1500:
extra och oförutsedda utgifter {490 } 9325.

{Till öfriga behof}
Lön till barnmorska á vaccinationsföreståndare 225:-
Lön till fjerdingsmän 250:-
Lön till brandrotemästare 30:-
Lön till Polisman i Nyfors 500:-
Lön till Läkare vid fattigvården 500:
Jura Stolae till pastur och för prestuppbörden 200
Protokolls- och räkenskapsföring 500:-
Annonser och skrifmat.samt postporto 125:
Ränta och amortering á lånet för O.F.W.J. 900:
Ränta och amortering á lånet Nr Sl.J. 612:-
för oförutsedda behof {633:- 4475: }
sma 13800:-

{Inkomster}
A.){som ej behöfva uttaxeras }
Beräknad afkastning af fattigvården 2400:-
Hyra af gamla fattighuset {250}
Trprt 2650:

Trprt 2650:-
Hyra af skollokalen vid Tacktorp 250:
Inkomst af hjonens arbete för främmande personer 200:-
Hundskattemedel 275:-
Bränvinsmedel 675:
Ersättning af främmande kommuner m.m 500:
Matlagsafgift af Westermarken {250} 4800:-

B){Att uttaxeras
till fattiggården:}
af 42200 fyrkar á 14 öre 5908:-

{Till öfriga behof:}
af 42200 fyrkar á 9 öre { 3798}
= 9706:-
Afgår beräknad afkortning { 706 9000}
sma 13800:

§3.
Föredrogs för yttrandes afgifvande, en af enkan Albertina
Dahlin ingifven ansökning om tillstånd att få i handels-
boden vid Johanneberg till afhemtning hålla allmänheten
tillhanda isdricka och svagdricka i partier om mindre
än tio liter, hvilken ansökning blifvit av nämnden till
Styrkt; under den öfverläggningen, som i anledning häraf
uppstod yrkades dels att stämman skulle
förorda bifall till ansökningen dels och att Stämman
skulle afstyrka bifall till, hvilket senare yr-
kande blef stämmans beslut.

§4.
Uppå framställning beslöt Stämman att till sockenom-
bud vid blifvande mantalsskrifvning skola utses fyra
personer, representerade hvardera sitt distrikt af kommu-
nen och utsågos härtill

Godsegaren S. Persson å Lagersberg, med disponenten
J.E.Jonsson vid Skogstorp som suppleant.
Landtbrukaren A. S. Eriksson i Flacksta med Herr Håkan
Persson å Svallinge som suppleant.
Slagtaren G.Larsson vid Johanneberg med Byggmästaren
C.W.Johansson som suppleant samt.
Gårdsegaren Carl Erik Pettersson i Lorentsberg med
skräddaren A.E.Eriksson i Marieberg som
suppleant.

Som ofvan
/ A,Svedin /
Justeradt den 27 Oktober 1894.
/ Sig,Starck. /
/ C.A.Thorild /

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 28 Oktober 1894.
/ A Mellin /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105376.

Personrelationer