Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken den
22 October 1863.


{§.1.}
Föredrogs till granskning Kommunal Nämndens
afgifna Utgifts - och Inkomst-förslag för be-
stämmande af Kommunalutskylderne inom Fors
Socken, att under nästa år utgå såsom Utskylder
för innevarande år; Och godkändes detta förslag
så att i fattigvårdskostnad skulle uttaxeras:

af personer à 25 öre per man och 12 öre per qvinna;
af Statdrängar à 1,50; af handtverkare och Inhyses-
hjon samt Backstugusittare ( med betalningsansvar
för vederbörande jordegare) à 2 Rd [riksdaler] och jordtorpare
à 50 öre, samt {efter fyrktal} 2 öre på hvarje
fyrk, hvilket tillsammans ansågs komma att
utgöra - Rd 440.
hvarefter af varande Kassabehållning
skulle till Fattigvården användas skill-
naden i behofvet, förslagsvis utgörande - {140:21.} 580:21.
och skulle till öfrige kommunalutskylder
uttaxeras 3 öre på hvarje fyrk, som ansågs
blifva {Rd 288:-}
Beräknade Utgifter Summa Rmt [riksmynt] Rd 868:21.

Såsom julkost skulle efter vanligheten
af hvarje förmedladt hemman utgå:
1 1/4 Kanna ärter,
5 skålpund Kött,
10 skålpund Bröd.

[Fyrk: norm för taxering och rösträtt
på landsbygden 1862-1909 (motsvarande
nuvarande skattekronan).
Kanna: behållare, kärl för våta varor
måttenhet=ca 2,6 l.
Skålpund: äldre viktenhet, ung. 425 gram.]

{§.2.}
Föredrogs inkommen redovisning för restlängder
å Sexmansupbörder för åren 1861, 1862 och 1863.
hvilken godkändes, och bestämdes att de medel, som
derå icke kunnat ingå, nu skulle afkortas.

{§.3.}
Herr Baronen D. Hermelin på Åsby valdes
att såsom Ombud för Fors Socken bevista
ett af Ordföranden i Hushållnings Gillet ut-
lyst sammanträde i Eskilstuna tingshus
lördagen den 7:de instundande November, kl. 10.
f.m., för att taga kännedom om afgifne
Wägförbättrigsförslag för orten, samt deltaga
i val af en Komité, som egde att afgifva
yttrande i detta ämne, hvilket sedan finge
underställas socknens pröfning.

{§.4.}
C. Åkerlind vid Carl Gustafs Stad
förekom och anmälte att han i Stenby äng
skjutit en hök och en Räf i Löppinge hage
den 9 sistlidne Augusti samt upviste näbben och klorna
af den förra och skinnet af den sednare.
Af skinnet skars öronen, som upbrändes jemte
näbben och klorna af höken. -

{§.5.}
Kyrkovärden Lars Hansson i Kohlsta valdes
att såsom Ombud för Fors socken bevista
instundande Mantals skrifning för socknen, och
förordnades han derjemte att å Kommunal-
styrelsens vägnar dervid lemna intyg angående
sådane som för fattigdom eller sjuklighet borde
från Mantalspenningar befrias.

/C; Bergstedt./

S. d. Uppläst och Justerat:

/Ax, Birg, Carlström/
/Anders Pehrsson/
/U, Lundgren/

Uppläst i Eskilstuna kyrka den 25 Oct. 1863 af
/U, Lundgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105374.

Personrelationer