Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 mars 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 mars 1884

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Ordinarie
Kommunalstämman med
Fors Socken i Sockenstugan den
22 Mars 1884.

§ 1.
Revisornas berättelse öfver verkstäld gransk-
ning af Kommunal Nämndens räkenskaper
och förvaltning för nästlidet år upplästes,
hvarefter Stämman i enlighet med revisorer-
nas hemställan beviljade nämnden full
ansvarsfrihet för 1883 års räkenskaper
och förvaltning.

§ 2.
Restlängden öfver nästlidet års Kommunal-
utskylder upplästes, granskades och god-
kändes, hvarjemte Stämman beviljade afkort-
ningar enligt å längden skedd anteck-
ning.

§ 3.
Till Sockenombud för de väghållningsskyldige att närvara inför Härads
Rätten i Tingshuset i Eskilstuna Tisdagen
den 8 nästkommande April Kl. 12 på
dagen för att höras öfver väckt förslag
om igenläggande af den s. k. Rakåsvägen
inom Torshälla Socken och antagande i stället
till allmän Häradsväg af den förbi Hellby by
ledande enskilda vägen valdes hemmansegaren
O. Eriksson i Lundby.

§ 4
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
Ingeniören M. Brunskog och O. Eriksson i Lundby

Som ofvan
/A Svedin./

Justeradt den 27 Mars 1884
/Magnus Brunskog/
/O, Erikson/

Uppläst i Fors kyrka den 30 Mars 1884 af /E. G. Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 mars 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105373.

Personrelationer