Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 juli 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 juli 1893

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst
Kommunalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 22 juli 1893.

§1.
Fors Sockens, jemlikt 6§ i lagen, angående väghåll
ningbesvärets utgörande på landet, af den 23 okto-
ber 1891, väghållningsskyldige hade till denna dag
blifvit kallade för utseende af en valman för
att jemte ombud från öfrige kommuner inom Wester
Rekarne härad inför Wester och Öster Rekarne Härads
Rätt å tingsstället i Eskilstuna Måndagen den 2 in-
stundande Oktober klockan tolf på dagen, deltaga i
val, jemlikt 54§ i ofvanåberopade lag, af en väg-
styrelse bestående af minst tre ledamöter jemte ett
lika antal suppleanter, äfvensom tre revisorer för
granskning af vägstyrelsens räkenskaper och förvalt-
ning jemte ett lika antal suppleanter för desse;
och blef nu till sådan valman utsedd Landt-
brukaren H. Persson i Svallinge

Som ofvan
/A. Svedin./

Samma dag uppläst och godkändt
/O Eriksson/
/C. A. Thorild/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 23 Juli 1893
af /J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 juli 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105368.

Personrelationer