Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 augusti 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 augusti 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunalstämma
med Fors Socken den 22 Au-
gusti 1864.

{§.1.}
Sedan, på de besvär Handlanden Johan Svengren, Fabriksidkaren
J. C. Heljestrand och Målaremästaren W. A. Öhman
samt Fabriksidkaren L. F. Ståhlberg anfört öfver
handläggningen i Kommunalstämma den 12 sistlidne
Maj af Källarmästaren Lars Anderssons utskänknings-
ansökning, Landshöfdinge Embetets Utslag fallit, och
den 26 sistlidne Juli blifvit Ordföranden i
Stämman delgifvet; så hade Kommunalstämma
blifvit pålyst till denne dag, för delgifning af
nämnde Utslag med socknemännen; och blef
nu Utslaget, som är dateradt den 19 Juli 1864,
upläst. -

{§.2.}
På de besvär Fors Sockens Fattigvårds Styrelse
hos Kongl. Kammar Rätten anfört öfver Konungens
Befallningshafvandes Utslag, rörande fattigvård
åt Pigan Johanna Sofia Andersdotter vid Rosen-
holm, hade ankommit Utslag, dateradt den
11 Maj 1864, och hvarigenom Konungens Befallt-
ningshafvandes Utslag i målet fastställes; och
som tvenne Utslag i saken nu sammanstämma,
beslöts att Församlingen skulle låta dervid bero
och besvären ej vidare fullföljas.

/C: Bergstedt/

Upläst och justeradt:

/Jonas Ersson/

Uppläst i Eskilstuna k:ka d. 28:de Aug: 1864 af /Y J Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 augusti 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105361.

Personrelationer