Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 april 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 april 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken
den 22 April 1865.


{§.1.}
Arrendatorn Anders Andersson i Faskunge
valdes att, såsom ombud för Fors Socken,
af Kassaförvaltaren för Wester Rekarne
Allmänning Herr Löjtnanten F.von Celsing
den 8 instundande Maj kl 10 f.m. vid Biby
Säteri emottaga beslutad utdelning af All-
männingskassan med 8 Rd Rmt på hvarje
af Socknens oförmedlade mantal.

{§.2.}
Uplästes och godkändes afkortningslängd
å Kongl. Maj:ts och Kronans Räntor i Fors
Socken för år 1864; hvarjemte intygades,
att icke inom Fors Socknen någon person,
i följd af åtnjutet arbetslutrade, är skyldig
att ansvara för några å längder uptagna
utskylder.

{§.3.}
Mantalslängden för Fors Socken år 1865
företeddes och lemnades utan anmärk-
ning.

{§.4.}
Beviljades från Kommunalkassan Stam-
boksmedel med 50. öre till hvardera af
nedannämde Socknars Kyrkobyggnader,
nemligen {Backa} och {Frillerås} af Göteborgs
Stift, {Qvänums} och {Tämta} af Skara Stift,
{Torpa} af Wexiö Stift samt {Tosjiö} af
Lunds Stift.

{§.5.}
Wid nu företaget val till ledamöter
uti innevarande års Bevillnings Taxerings-
Komité för Fors Socken utsågos:
Possessionaten C. Bergstedt på Lagersberg,
Possessionaten L.P. Ramström dersammastädes,
Fabriksidkaren L.F. Ståhlberg på Stålfors,
Fabriksidkaren S. Palmgren såsom egare till Svallinge,
Hemmansegaren Erik Ersson i Kohlsta,

{och till Suppleanter}:
Hemmansbrukaren And. Andersson i Faskunge
Byggmästaren A.B. Carlström vid Rosenholm

/C;Bergstedt/

Samma dag uppläst och justeradt
/L.F. Ståhlberg/
/Sven, Palmgren/

Uppläst i Eskilstuna K:ka d. 23 April 1865 af
/Y J Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 april 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105360.

Personrelationer