Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 oktober 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 oktober 1893

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kommunal-
Stämma med Fors Socken i Sockenstugan
den 21 Oktober 1893.

§ 1.
Sedan, uppå framstäld förfrågan, Stämman för-
klarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar C. A.
Thorild och A. J. Westersson att Lördagen den 28
dennes kl. 12 på dagen justera detta protokoll hos
ordföranden

§ 2.
Stämman beslöt fastställa det af nämnden upprät
tade förslag till Stat, sålunda

{Utgifter}
{Till Fattigvården:}
Lön och kost åt Föreståndaren 800
Lön och Stat åt dräng 375:
Arvode åt läkare 75
För bokföring vid Fattiggården 50:
Kläder och underhåll åt hjon vid
Fattigvården 3800:
Underhåll af hus, dragare och invent 600:
Onera för Fattiggården 100.
Ränta och amortering å Fattiggårdslånet 1610.
Underhåll af hjon utom anstalten 1500
Extra och oförutsedda utgifter 490: 9400

{Till öfriga behof}
Lön åt barnmorska 200:-
Lön åt vaccinationsförståndare 20:-
Lön åt fjerdingsman 400:-
Lön åt brandrotemästare 30
Lön åt Polisman i Nyfors 500
Jura Stolae till Pastor och för prestuppbörden 200:-
Skrifmat, samt protokolls- och räkenskapsf. 500
Annonser och postporto m. m. 100
Ränta och amortering å lånet för O.F.W. J 900-
Ränta och amortering å lånet N. Sl.J 612
För utförutsedda behof 338 3800- 13200:-

{Inkomster}
{A)Som ej behöfva uttaxeras}
Beräknad afkastning av Fattiggården 2500:-
Hyra af gamla Fattighuset 325
Hyra af Skollokalen vid Tacktorp 250
Hjonens arbete för främmande räkning 200
Hundskattemedel 250
Bränvinsmedel 625
ersättning af främmande kommuner 400-
Matlagsafgift från Westermarken 250- 4800:-


B) {Att uttaxeras}
{Till Fattigvården}
Af 39300 fyrkar á 14 öre 5502.-
{Till öfriga behof}
Af 39300 fyrkar á 9 öre 3537
9039

Beräknad afkortning 639 8400 13200


§ 3.
I anledning af väckt motion derom, att uppbörd
af de Kommunala utskylderna hädanefter skulle ega
rum å tre uppbördsterminer o stället för hittills
två, beslöt nu stämman, i enlighet med nämndens
förslag, att uppbörden från och med nästkomman-
de år skall ega rum vid trenne uppbördsstämmor,
som hållas första Lördagen i Maj, Augusti och
September månader; att uppbördsbelopp, som
ej öfverstigande Sex men mer än tre Kronor skola
fördelas på endast två Stämmor samt i öfrigt
enligt hittills gällande bestämmelser.

§ 4.
I anledning af en af Styrelsen för Oxelösund-
Flen- Westmanlands jernvägs Aktiebolag hos
Konungens Befallningshafvande gjord framställ-
ning om tillstånd att vid Eskilstuna jern-
vägsStation genom antagen föreståndare få hålla allmän-
heten till handa, till förtäring på Stället, vin och
maltdrycker, hade Konungens Befallningshafvande
låtit infordra Stämmans yttrande rörande den
nu föreslagna förestånderskans, fru Hilda West-
mans lämplighet till den sökta försäljningens ut-
öfvande; under den öfverläggning, som i anledning
häraf uppstod anfördes å ena sidan, att, då ingen person
kunde anses lämplig förestå och utöfva sådan
rörelse som den nu ifrågasatta, Stämman skulle
såsom sitt yttrande i ärendet förklara den nu
förslagna fru Hilda Westman olämplig att den
sökta försäljningsrättigheten utöfva; å andra
sidan vitsordades fru Westman ordningssinne
och duglighet under yrkande att Stämman skulle
instämma i det af nämnden afgifna yttrande;
efter slutad öfverläggning och framstäld pro-
position begärdts votering, hvarvid med 2406 röster,
afgivna af 13 röstberättigade, mot 750 röster, af-
gifna af 14 röstberättigade, beslöts att i likhet
med Kommunal Nämnden, uttala den
föreslagna förestånderskans lämplighet för den
sökta försäljningens utöfvande

§ 5
För att, i enlighet med gällande föreskrifter, der-
öfver afgivna yttrande föredrogs en af enkan
Ulrika Charlotta Carlsson till Kommunal
nämnden ingifven ansökning om tillstånd att
få vid lägenheten Kindborg i Nyfors samhälle
till afhemtning hålla allmänheten till handa
maltdrycker i partier om mindre än tio
liter; och beslöt Stämman att, i likhet med
Kommunal Nämnden, tillstyrka bifall till
ansökningen i fråga.

§ 6.
För att, i enlighet med gällande föreskrifter, der-
öfver afgifva yttrande föredrogs en af arbetaren
Per Aug Carlsson till Kommunal Nämnden ingifven an-
sökning om tillstånd att få vid lägenheten Lorents
berg inom Nyfors samhälle till afhemtning hålla
allmänheten tillhanda maltdrycker i partier
om mindre än tio liter; och beslöt Stäm-
man i likhet med Kommunal Nämnden att
afstyrka bifall till ansökningen i fråga.

§ 7
För att, i enlighet med gällande föreskrifter, deröf
ver afgifva yttrande, föredrogs en af faktoriarbe
taren Johan Alfred Söhr till Kommunal Nämn-
den ingifven ansökning om tillstånd att få
vid Grindstugan N:o 34 i Nyfors samhälle till
afhemtning hålla allmänheten till handa
maltdrycker i partier om mindre än tio
liter; och beslöt Stämman, i likhet med Kom-
munal Nämnden, att afstyrka bifall till ansök-
ningen i fråga.

§ 8
För att, i enlighet med gällande föreskrifter,
deröfver afgifva yttrande föredrogs en af Hand-
landen C. F. Haglund till Kommunal Nämnden
ingifven ansökning om tillstånd att få vid Grind
stugan N:o 7 i Nyfors samhälle till afhemtning hålla allmänheten
tillhanda maltdrycker i partier om mindre
än tio liter; och beslöt Stämman, i likhet med
Kommunal Nämnden, att tillstyrka bifall till
denna ansökning.

§ 9
För att, i enlighet med gällande föreskrifter,
deröfver afgifva yttrande föredrogs en af dispo-
nenten Joseph Edvard Jonson för firman
Joseph Jonson &, Co till Kommunal Nämn-
den ingifven ansökning om tillstånd att få
i firmans handelslokal vid Rosenberg till
afhemtning hålla allmänheten till handa
maltdrycker i partier om mindre än tio
liter; under den öfverläggning, som i anledning
häraf uppstod yrkades dels att Stämman skul
le afstyrka bifall till denna ansökning dels
ock att Stämman skulle i likhet med nämnden
tillstyrka bifall till densamma; efter slutad
öfverläggning och framstäld proposition be-
gärdes votering, hvarvid Stämman med 1600 rö-
ster, afgifna af 10 röstberättigade, mot 461, afgifna
af 12 röstberättigade, beslöt tillstyrka bifall
till ansökningen.

Som ofvan
/A Svedin./

Justeradt den ´28 Oktober 1893.
/C. A. Thorild/
/A. J. Westersson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 29 Oktober 1893
af /A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 oktober 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 11 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105359.

Personrelationer