Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 mars 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 mars 1904

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordina-
rie kommunalstämma med
Fors socken i sockenstugan
den 21 Mars 1904.

{§1.}
Föredrogs revisorernas berättelse öfver verk-
stäld granskning af kommunalnämndens
räkenskaper och förvaltning för år 1903;
och blef i enlighet med deras tillstyrkan
ansvarsfrihet beviljad kommunalnämnden
för det år räkenskaperna omfatta.

{§2.}
Genom skrifvelse af den 3 innevarande
Mars hade Länsstyrelsen anmodat stäm-
mans ordförande lämna sockenmännen
tillfälle att å kommunalstämma utse
ombud att å socknens vägnar närvara
vid det, med anledning af väckt frå-
ga om anläggande af järnväg norr om
Hjälmaren mellan Eskilstuna och Örebro,
till den 24 Mars i Eskilstuna utlysta sam-
manträde; och beslöt stämman utse till ombud Herrar
Öfverstelöjtnanten C. Hyltén-Cavallius och
Löjtnanten H. Lindhe, samt till suppleant Herr C. A. Thorild,
att vid tillfället företräda kommunen;
skolande dock detta uppdrag icke inne-
fatta befullmäktigande för ombuden att
ikläda kommunen några förbindelser i af-
seende å aktieteckning, markupplåtelser eller
dylikt för den ifrågasatta järnvägen.

Samma dag uppläst och godkändt.

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius./

/Magnus Brunskog/
/Erik Laurén,/

Uppläst i Fors kyrka sönd d. 27 Mars 1904 af:
/A: Mellin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 mars 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105357.

Personrelationer