Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 december 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 december 1904

Anmärkning

Protokoll, hållet vid or-
dinarie kommunalstäm
ma med Fors socken i
sockenstugan den 21 De-
cember 1904.

{§1.}
Till justeringsmän för dagens protokoll
utsågos Herrar Öfveringenjören M. Brunskog
och Löjtnanten H. Lindhé.

{§2.}
Företeddes, granskades och godkändes årets
fyrktals- samt debiterings- och uppbörds-
längder och försågos med vederbörlig på-
skrift.

{§3.}
Till revisorer för granskning af kom-
munalnämndens räkenskaper och för-
valtning under innevarande år valdes:

Stationsinspektoren J. Ericsson och
Fabriksförvaltaren R. Lingmark;

samt till deras suppleant:

Faktoriarbetaren C. F. Carlsson.

{§4}
Till elektorer för väljande af landstings-
män under nästkommande år utsågos:

Öfverstelöjtnanten C. Hyltén-Cavallius,
Inspektoren P. H. Dahlbom,
Grosshandlanden J. Jonson och
Handelsföreståndaren C. A. Kåberg;

samt till deras suppleanter:

Godsägaren Sven Persson,
Löjtnanten H. Lindhé,
Gårdsägaren A. T. Andersson och
Ordenssekreteraren A. L. Lindhagen.

§5
Till ledamöter i kommunalnämnden
för en tid af fyra år, räknad från och
med nästkommande år, valdes medelst slu-
ten omröstning:

Grosshandlanden J. Jonson med 58,928 röster
Landtbrukaren H. Persson med 58,515 röster
Fabriksförvaltaren E. Laurén med 58,458 röster
Verkmästaren A. Belin med 43,847 röster och
Handelsföreståndaren C. A. Kåberg med 41,636 röster

Kvarstående i kommunalnämnden för
åren 1905 och 1906 äro:

Öfverstelöjtnanten C. Hyltén-Cavallius,
Löjtnanten H. Lindhé,
Bokhållaren C. S. Starck,
Fjärdingmannen C. A. Thorild,
Gårdsägaren C. A. Lindqvist och
Sliparen W. Westergren.

{§6.}
Till suppleanter i kommunalnämnden
för åren 1905 och 1906 valdes:

Materialförvaltaren C. Lybeck,
Fabriksförvaltaren R. Lingmark,
Inspektoren P. H. Dahlbom,
Låsarbetaren J. A. Gillerström
Gjutaren J. F. Carlsson och
Damaschören K. E. A. Andersson.

{§7.}
Till ordförande i kommunalnämnden
för en tid af fyra år från och med år 1905
återvaldes Landtbrukaren H. Persson.

{§8}
Till ledamöter i nästkommande års be-
villningsberedning återvaldes:

Fjärdingmannen C. A. Thorild,
Godsägaren Sven Persson,
Fabriksförvaltaren E. Laurén och
Sliparen W. Westergren,

samt till deras suppleanter, i nu nämnd ord-
ning:

Landtbrukaren H. Persson och
Handelsföreståndaren C. A, Kåberg.

{§9}
Till ledamot i socknens brandstodskommit-
té efter Landtbrukaren O. Eriksson i Lundby,
som afsagt sig uppdraget valdes Arrenda-
torn Gustaf Eriksson i Flacksta.

{§10.}
Till ombud för socknens väghållnings-
skyldige för år 1905 valdes Godsägaren Sven
Persson; skolande han äga föra de väg-
hållningsskyldiges inom kommunen talan
vid sammanträden inför vägstyrelsens ordförande,
kronofogden, domhafvanden, Häradsrätten
och Konungens Befallningshafvande.

{§11}
Till ombud för socknens tingshusbyggnads-
skyldige, under år 1905 valdes Öfverstelöjtnanten
C. Hyltén-Cavallius, hvilken vid alla samman-
träden, som röra de tingshusbyggnadsskyldige,
äger föra dessas talan.

{§12.}
Till God man för tillsyn öfver förmynderskap
inom socknen under åren 1905 - 1908 åter-
valdes den afgående gode mannen Bok-
hållaren C. S. Starck.

{§13.}
Till ombud för intressenterna i Väster-
Rekarne härads allmänning valdes Godsägaren
Sven Persson, hvilken vid alla tillfällen då
nämnda intressenters rätt beröres äger be-
vaka densamma samt jämväl lyfta och
utdela de allmänningsmedel, som tillfalla
hemmanen inom kommunen.

{14.}
Till sockenfullmäktig att under nästkom-
mande år närvara vid sammanträden för
upprättande af priskurant å de varor och
persedlar, som skola upptagas i 1905 års
markegångstaxa, utsågs Godsägaren Sven
Persson.

{§15.}
Till brandrotemästare för år 1905 återval-
des:

Landtbrukaren J. A. Eriksson och
Gårdsägaren F. J. Lindgren,
hvilka härför åtnjuta ett arvode af tillsammans
Trettio kronor.

{§16.}
På grund af föreskrift i §5 af Förordnin-
gen angående skogsvårdsstyrelser den 24 Juli
1903 beslöt kommunalstämman tillsätta
en skogsvårdskommitté; och utsåg stämman
för sin del till ledamöter i sagda kommitté,
för en tid af tre år:

Godsägaren S. Persson och
Löjtnanten H. Lindhé.

{§17.}
Vid föredragning af de ändringar i taxe-
ringen för innavarande år som pröfningsnämn-
företagit beträffande Aktiebolaget Svenska
telegrambyrån och bagaren C. E. Ottesson,
beslöt stämman åtnöja sig med pröf-
ningsnämndens beslut.

{§18.}
Till kommunalstämman hade för förkla-
rings afgifvande remitterats de besvär Kap-
tenen K. A. Berglund anfört däröfver, att
han för år 1905 mantalsskrifvits i Klosters
socken, ehuru han hade sin egentliga ver-
samhet i Fors socken; och beslöt Stämman in-
stämma i besvären på de af klaganden
anförda grunderna samt tillika framhålla,
att han för närvarande bebodde sin tjänste-
bostad i Fors socken

{§19}
Af Grosshandlanden J. Jonson väcktes vid
stämman förslag att höja det till kom-
munalnämndens ordförande utgående
anslaget till protokolls- och räkenskapsföring
med 500 kronor, att utgå från och med
1 nästkommande Januari; och blef försla-
get enligt gällande författning bordlagdt till
nästa ordinarie kommunalstämma.

Som ofvan
/C. Hyltén Cavallius./
Ordförande

Justeradt,
/Hj. Lindhé/
/Magnus Brunskog./

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 25 Dec. 1904 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 december 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105351.

Personrelationer