Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 december 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 december 1901

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordi-
narie kommunalstämma
med Fors socken i Socken-
Stugan den 21 December 1901.

{§1.}
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar C.
A Thorild och E. Laurén,

{§2.}
Fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna
för året företeddes, granskades och godkändes samt
försågos med påskrift derom.

{§3}
Till revisorer för granskning af Kommunalnämn-
dens räkenskaper och förvaltning innevarande år
valdes Herr Stationsinspektoren J. Ericsson och Kassa-
förvaltaren R. A. Lingmark med Förvaltaren C.
Lybeck till suppleant.

{§4}
Till elektorer för väljande af landstingsmän
under nästkommande år valdes Herrar:
Majoren C. Hyltén-Cavallius,
Disponenten J. Jonsson
Inspektoren P. H. Dahlbom och
Fabrikören A. Nordström,
samt till deras suppleanter:
Godsegaren S. Persson,
Löjtnanten H. Lindhé,
Slagtaren G. Larsson och
Sliparen E. W. Eriksson.

(MARG: Exp.prot.utdr. 6/1 d.11/3.02)

{§5.}
Till ledamöter i nästkommande års Bevill-
ningsberedning valdes
Godsegaren S. Persson och
Gårdsegaren C. A. Thorild,
samt till deras suppleant:
Landtbrukaren H. Persson. Väckt förslag om trakta-
mente till ledamöterna remitterades till Kommunalnämnden.

(MARG: Exp prot.utdr. 3/1 d. 10/3 02.)

{§6}
Till sockenombud att under nästkommande
år närvara vid sammanträden med de tings-
husbyggnadsskyldige inom Vester- och Öster Rekar-
ne härad utsågs Majoren C. Hyltén-Cavallius hvilken
vid alla sådana sammanträden eger föra
de tingshusbyggnadsskyldiges inom kommunen
talan.

(MARG: Exp. prot.utdr. d. 10/3 02)

{§7.}
Till sockenombud att under nästkom-
mande år närvara vid sammanträden med
de väghållningsskyldige inom Vester Rekarne
väghållningsdistrikt utsågs Landtbrukaren
H. Persson ; skolande han ega föra de väg-
hållningsskyldiges inom kommunen talan vid
sammanträden såväl inför vägstyrelsens ordfö-
rande som ock inför kronofogden, domhafvan-
den Häradsrätten eller Konungens Befallnings-
hafvande.

(MARG: Exp. prot.utdr. d. 10/3 02.)

{§8.}
Till sockenombud att under nästkom-
mande år närvara vid sammanträden med
intressenterna i Vester Rekarne härads all-
männing utsågs Godsegaren Sven Persson
hvilken eger lyfta och utdela de allmänings-
medel, som komma att tillfalla hemmanen
inom kommunen.

(MARG: Exp. pr.utdr. 10/3 02)

{§9.}
Till sockenombud att under nästkommande
år närvara vid sammanträden för upprättande
af priskurant å de varor och persedlar, som sko-
la upptagas i nästkommande års markegångs-
taxa utsågs Landtbrukaren O. Eriksson, Lundby.

{§10.}
Till brandrotemästare för nästkommande år
utsågos
Arrendatorn J. A. Lundqvist och
Arrendatorn O. Andersson,
hvilka härför åtnjuta ett arvode af Trettio kronor.

(MARG: Exp. prot. utdr. 2/1 d. 10/3 02.)

{§11.}
PÅ grund af från Södermanlands län
skogsodlingskomite inkommen anhållan om utseende af
ombud för socknen att befrämja komiténs in-
tressen valdes till dylikt ombud att tjenstgöra
tills vidare, Inspektoren P. H. Dahlbom i Skogstorp.

(MARG: Exp. pro.utdr. t. H.Dahlbom & H. Nordenadler d. 10/3 02.)

{§12}
Då byggmästaren F. A. Hiort i Eskilstuna
vid arbetet med epidemiska sjukhusets till-
byggnad öfverskridit entreprenadtiden med
46 söckendagar och kontraktet stadgade i dylikt
fall ett vite af 20 kronor om dagen, hade
Hiort hos byggnadskomiterade anhållit, att de
vid sakens bedömande måtte taga hän-
syn till svårigheten att anskaffa målare, på
hvilka försenandet egentligen berott. Kommu-
nalnämnden, som haft ärendet till be-
handling, hade med hänsyn till de före-
bragta skälen föreslagit böternas nedsättan-
de till 383 kronor 99 öre, eller det belopp, Hiort
hade att fordra för vid sjukhuset verkstäl-
da arbeten utöfver kontraktet. Efter öfver-
läggning beslöt stämman att fastställa bö-
terna till det belopp Nämnden föreslagit.

{§13}
Från Landstingets komiterade för uppgö-
rande af förslag till ordnande af epidemi-
sjukvården inom länet hade till kommunal-
nämnden, såsom styrelse för socknens epide-
miska sjukhus, ankommit en skrifvelse med
förfrågan

"1:o på hvilka vilkor är Fors kommun villig
att till Landstinget under eganderätt öfver-
låta sitt epidemiska sjukhus?

2:o på hvilka vilkor är kommunen villig att
till Landstinget för en tid af tjugo år öf-
verlåta dispositionsrätten till nämnda
sjukhus med tillhörande tomt?

allt under förutsättning att Landstinget å-
tager sig att, i sistnämnda fall dock endast
under den tid dispositionsrätten varar, från
och med den 1. Januari 1903 öfvertaga beko-
standet af all sjukvård vid sjukhuset."

Dessa frågors besvarande hade af Nämnden
hänskjutits till en komité, hvars förslag till svar Nämnden
med godkännande öfverlemnat till Stämman.

Efter öfverläggning beslöt Stämman att
förslagsvis, hvarigenom möjlighet till samman-
jemkning bevaras, antaga detta förslag som
sitt svar, hvadan Landstingets komiterade
skulle meddelas:

1:o. Kommunen- som ej disponerar den
Kronan tillhöriga tomt, hvarå sjukhuset är
uppfördt, längre än till den 14 Mars 1904 men
är sinnad att under början af nästa år ingå
till Kongl. Domänstyrelsen med begäran om upp-
låtelsens förnyande på ytterligare 20 år - öfver-
lemnar till Landstinget, att med full egande-
rätt tillträdas den 1. Januari 1903, sin sjukhusbygg-
nad, innehållande 4 sjukrum med plats för 21 sän-
gar, mottagningsrum, badrum, bostad för sköterska,
bestående af 1 rum och kök, 1 vindsrum jemte
till byggnaden hörande vatten- och afloppsledning,
uthus byggnad och källare samt inventiarier, mot
en köpesumma af Tolftusen kronor samt följan-
de vilkor:

{att} epidemiskt sjuka från Fors socken behäf-
tade med difteri, tyfoidfeber, skarlakansfeber,
kolera eller pest, skola, om plats finnes ledig,
mottagas till kostnadsfri vård å sjukhuset;

{att} sista fjerdedelen af sjukhusets utrymme
i hvarje fall reserverats för sjuka från Fors kommun, så att
ingen från annan kommun får der intagas när
tre fjerdedelar af sjukhuset är belagdt;

{att} Landstinget, för den händelse kommu-
nen vid en större epidemi måste anskaffa
och bekosta särskild lokal med sängutredning
och inventarier, derstädes öfvertager och beko-
star den sjukvård, som kan erfordras.

{att} Landstinget måtte, såvidt öfverenskom-
melse derom kan träffas, till läkare vid sjuk-
huset antaga e. provinsialläkaren i distriktet,
på det han derigenom måtte få kännedom
om hvarje sjukdomsfall och kunna i tid an-
stalta om samt öfvervaka behörig desinfektion;

{att} Landstinget ansvarar för att Fors
kommuns skyldigheter enligt Kongl. kungörelsen
den 14 Juli 1893, angående vård af kolerasju-
ka äfvensom möjligen utkommande liknan-
de förordningar angående smittosam farsot
varda uppfylda;

{samt att} Landstinget ansvarar för tomt-
hyrans erläggande, tillsvidare utgående med
15 kronor årligen.

2:o Kommunen öfverlåter dispositionsrätten
till sjukhuset med hvad dertill hörer under
en tid af 20 år, räknadt från den 1. Januari
1903- dock under förbehåll att nyttjanderätten
till tomten under så lång tid kan erhållas-
till Landstinget, att af detsamma efter öf-
verlåtelsetiden slut återställas i det goda
skick byggnaderna efter aktsamt använ-
dande böra befinnas samt försedt med full-
goda inventarier till samma mängd och
beskaffenhet, som vid tillträdet, mot en årlig
ersättning af Sjuhundrafemtio kronor; varan-
de Landstinget skyldigt att, utom de vilkor
kommunen under 1:o här ofvan uppställt, lå-
ta verkställa och bekosta de reparationer, som
till byggnadernas vidmakthållande under tiden
erfordras, samt hafva såväl fastigheten som
lösöret brandförsäkrade för 15,000 kronor, på det
kommunen i händelse af eldsolycka må
godtgöras sjukhusets och inventariernas nuva-
rande värde.
(MARG: Prot.utdr. exp./1201)

{§14.}
För att i enlighet med gällande föreskrifter
deröfver afgifva yttrande hade från Kommu-
nalnämnden öfverlemnats en af handlanden
J. C. Forsbom i Grindstugan N:o 38 i Nyfors till
Nämnden ingifven och af frejdebetyg åtföljdtan-
sökan om rätt att få i sin handelslokal i
nämnda gård till afhemtning försälja "svagare
maltdrycker eller så kalladt dricka" i partier om
mindre än tio liter; och hade Nämnden till-
styrkt hans ansökan i hvad den afsåge för-
säljningen af s.k. svagdricka. Och beslöt jem-
väl Stämman lemna enahanda tillstyrkan,
hvadan hans ansökan skall till Konungens
Befallningshafvande insändas.

Som ofvan
/C; Hyltén Cavallius/

justeradt
/C. A. Thorild/
/Erik Laurén,/

Uppläst i Fors kyrka sönd d. 22 Dec 1901 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 december 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105350.

Personrelationer