Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 mars 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 mars 1899

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordi-
narie Kommunalstäm-
ma med Fors socken
i sockenstugan den 20.
Mars 1899.

{§1.}
Upplästes revisorenas berättelse öfver
verkstäld granskning af Kommunal Nämn-
dens samt andra under Kommunalstäm-
man hörande styrelsers förvaltning och
räkenskaper sistlidet år; och blef i en-
lighet med revisorernas hemställan an-
svarsfrihet för berörda räkenskaper
och förvaltning beviljad.

{§2.}
Att jemte Ordföranden underskrifva
räkenskaperna samt justera och under-
skrifva protokollet utsågos Löjtnant H. Lindhé
och Bokhållaren S. Starck.

Som ofvan
/C Hyltén Cavallius./

Justeradt
/Hj. Lindhé/
/Sig, Starck./

Uppläst i Fors Sockens kyrka Söndagen den 26 Mars 1899 af
/A: Mellin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 mars 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105343.

Personrelationer