Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 juli 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 juli 1870

Anmärkning

Protocoll, fördt uti Kommunal-
stämma med Fors Socken den
20 Juli 1870.


[§.1.]
Upplästes Konungens Befallningshafvandes i Nyköpings
Län Utslag den 21 sistlidne Maj, hvarigenom upphäfdes
Kommunalstämmans beslut den 12 föregående Januari,
att som Carl Gustaf Stads Gevärs Faktori icke vore att
betrakta såsom ett särskildt fattigvårdssamhälle,
skulle Faktoriet med dertill hörande personal från
och med år 1869 inom Socknen taxeras alldeles lika
med andra beskattningsföremål; och hade Konungens
Befallningshafvande till grund för Utslaget åberopat
14 och 23 §.§. i Kongl. Förordningen om fattigvården
i Riket den 13 juli 1853.

Då dessa §.§., efter Kommunalstämmans åsigt, endast
angingo understöd till fattiga och sättet för erhållande
af understöd af allmäna medel, - hvarom fråga nu
ej vore; men stämman fortfarande ansåg dess
beslut den 12 sistlidne Januari fulldt berättigadt
och lagligt; beslöts att Konungens Befallnings-
hafvandes Utslag i saken skulle öfverklagas
och besvär anföras i enlighet med ett nu upp-
läst förslag till besvärsskrift.

Samma dag uppläst och justeradt
/D, Hermelin/
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/L; F; Ståhlberg/
/Carl Joh; Lundberg/

Uppläst i Kyrkan d. 24/7 1870 af.
/Gust Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 juli 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105341.

Personrelationer